DERETA, Bogdan
1 Dereta B., 1964: Mehanizacija izvlačenja i transporta drveta u ČSSR. Š.L. 11-12, s.513    PDF
2 Dereta, B., 1982: Dio arboretuma sa staklenikom b. Srednje šumarske škole za krš u Splitu.. Š.L. 4-5, s.156    PDF


                UNDER CONSTRUCTION