UDK: 634.0.182
1Đ. Rauš, 1973: Fitocenološke značajke i vegetacijska karta fakultetskih šuma »Lubardenik« i »Opeke« kod Lipovljana. Š.L. 5-6, s.190    PDF


                UNDER CONSTRUCTION