UDK: 630*453
1 Mikloš, I., 1988: Rani šumski štetnici i njihovo značenje u zaštiti šuma. Š.L. 9-10, s.405    PDF
2 Harapin, M., 1991: Značaj biotičkih faktora u procesu sušenja šuma. Š.L. 3-5, s.193    PDF
3 Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC, 2012: Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje. Š.L. 9-10, s.501    pdf
4 Milivoj FRANJEVIĆ, 2013: BIVOLTINOST BUKOVOG DRVAŠA LJESTVIČARA Trypodendron domesticum U HRVATSKIM NIZINSKIM HRASTOVIM SASTOJINAMA JASTREBARSKIH LUGOVA. Š.L. 9-10, s.495    pdf
5 Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499    pdf
6 Manana Kereselidze, Slavimira Draganova, Daniela Pilarska, Andreas Linde, 2014: PODLOŽNOST Lymantria monacha I L. dispar NA ENTOMOPATOGENU GLJIVU Isaria fumorosea WIZE. Š.L. 3-4, s.185    pdf
7 Stjepan KRČMAR, Marija VEREŠ, Tomi TRILAR, 2014: FAUNA TVRDIH KRPELJA (ACARI: IXODIDAE) RAZLIČITIH STANIŠTA U HRVATSKOM DIJELU BARANJE. Š.L. 5-6, s.309    pdf


                UNDER CONSTRUCTION