UDK: 630*453
1Mikloš, I., 1988: Rani šumski štetnici i njihovo značenje u zaštiti šuma. Š.L. 9-10, s.405    PDF
2Harapin, M., 1991: Značaj biotičkih faktora u procesu sušenja šuma. Š.L. 3-5, s.193    PDF
3Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC, 2012: Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje. Š.L. 9-10, s.501
4Milivoj FRANJEVIĆ, 2013: BIVOLTINOST BUKOVOG DRVAŠA LJESTVIČARA Trypodendron domesticum U HRVATSKIM NIZINSKIM HRASTOVIM SASTOJINAMA JASTREBARSKIH LUGOVA. Š.L. 9-10, s.495
5Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499
6Manana Kereselidze, Slavimira Draganova, Daniela Pilarska, Andreas Linde, 2014: PODLOŽNOST Lymantria monacha I L. dispar NA ENTOMOPATOGENU GLJIVU Isaria fumorosea WIZE. Š.L. 3-4, s.185
7Stjepan KRČMAR, Marija VEREŠ, Tomi TRILAR, 2014: FAUNA TVRDIH KRPELJA (ACARI: IXODIDAE) RAZLIČITIH STANIŠTA U HRVATSKOM DIJELU BARANJE. Š.L. 5-6, s.309


                UNDER CONSTRUCTION