UDK: 630*425
1Glavač, V., Koenies, H. i Prpić, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.429    PDF
2Glavač, V., 1989: Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na starim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću. Š.L. 6-8, s.315    PDF


                UNDER CONSTRUCTION