UDK: 630* 453 (001)
1 Pernek, M., I. Pilaš, 2005: Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.263    pdf
2 Matošević, D. M. Pernek, M. Županić, 2008: Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost. Š.L. 11-12, s.517    pdf
3 Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić, 2009: Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.381    pdf
4 Lubojacký,J., J. Holuša, 2011: Usporedba ulova smrekinog pisara (Ips typographus) na kemijski tretiranim lovnim trupčićima i feromonskim klopkama. Š.L. 5-6, s.233    pdf
5 Pernek,M., N. Lacković, 2011: Uloga jelovih krivozubih potkornjaka u sušenju jele i mogućnosti primjene feromonskih klopki za njihov monitoring. Š.L. 13, s.114    pdf
6 Gregor Meterc, Danijel Borković, Maja Jurc, 2014: GRADACIJA SMREKINE OSE PREDIVICE Cephalcia arvensis (HYMENOPTERA: PAMPHILIIDAE) U SLOVENIJI. Š.L. 5-6, s.293    pdf
7 Petr Zahradník, Marie Zahradníková, 2015: UČINKOVITOST NOVOG NAČINA POSTAVLJANJA FEROMONSKIH KLOPKI NAMIJENJENIH ULOVU IPS TYPOGRAPHUS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE). Š.L. 3-4, s.181    pdf
8 Emsud SELMAN, Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2016: MALA SMREKINA OSA LISTARICA (Pristiphora abietina Christ. 1791) – PRILOG POZNAVANJU BIOLOGIJE ŠTETNIKA U SVJETLU NOVONASTALIH ŠTETA. Š.L. 3-4, s.137    pdf
9 Tatjana MASTEN MILEK, Gabrijel SELJAK, Mladen ŠIMALA, Maja PINTAR, Vjekoslav MARKOTIĆ#SS, 2016: POPIS ŠTITASTIH UŠI (Hemiptera: Coccomorpha) NA DOMAĆINIMA IZ RODA Quercus L. U HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA PRVI NALAZ ŠTITASTE UŠI HRASTA CRNIKE – Kermes vermilio Planchon, 1864. Š.L. 5-6, s.229    pdf
10 Luka KASUMOVIĆ, Boris HRAŠOVEC, Anamarija JAZBEC, 2016: UČINKOVITOST SUHIH I MOKRIH NALETNO BARIJERNIH THEYSOHN® FEROMONSKIH KLOPKI U LOVU SMREKOVIH POTKORNJAKA Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L.. Š.L. 9-10, s.477    pdf
11 Stefan F. WIRTH, Olivia WEIS, Milan PERNEK, 2016: USPOREDBA FORETIČKIH GRINJA NA POTKORNJACIMA Ips typographus I Ips cembrae U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.549    pdf


                UNDER CONSTRUCTION