UDK: 630* 232.3 (Quercus robur L.)
1 Crnković, S., 2004: Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme. Š.L. 7-8, s.413    pdf
2 Roth,V., S. Dekanić,T. Dubravac, 2011: Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u uvjetima različite dostupnosti svjetla. Š.L. 13, s.159    pdf


                UNDER CONSTRUCTION