UDK: 630* 188
1Trinajstić, I., Franjić, J., 1999: Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*. Š.L. 7-8, s.311
2Vojniković, S., 2003: Povijest i postojeći problemi fitocenološke nomenklature i klasifikacije. Š.L. 3-4, s.153
3Trinajstić, I., 2004: Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion). Š.L. 7-8, s.375
4Trinajstić, I., 2006: FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.421
5Dakskobler, Igor, 2009: Fitocenološka istraživanja šumskih ekosustava na početku 21. stoljeća. Š.L. 1-2, s.53


                UNDER CONSTRUCTION