UDK: 630* 165 (001)
1 Ballian, D., 2003: Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba Mill.) analizom izoenzima u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Š.L. 3-4, s.135    pdf
2 Ballian, D., 2003: Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba mill.) analizom cpDNA u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Š.L. 7-8, s.347    pdf
3 Ballian, D., 2004: Varijabilnost mikrosatelitne dnk u populacijama divlje trešnje (Prunus avium L.) iz središnje Bosne. Š.L. 11-12, s.649    pdf
4 Ballian, Dalibor, 2006: Kontrola podrijetla Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč./ Purk.) iz plantaže kod Kaknja pomoću izoenzimskih biljega. Š.L. 7-8, s.295    pdf
5 Ballian, D., F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič, 2007: Genetička diferenciranost subpopulacija obične smreke (Picea abies (L.) Karst.) na planini Igman. Š.L. 1-2, s.13     pdf
6 Ballian, D., F. Bogunić, G. Božič, 2007: Genetička varijabilnost obične smreke(Picea abies /L./ H. Karst.) u bosanskom dijelu Dinarida. Š.L. 5-6, s.237    pdf
7 Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić, 2007: Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača. Š.L. 11-12, s.523    pdf
8 Ivanković, M., 2007: Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana. Š.L. 11-12, s.529    pdf
9 Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian, 2008: Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva. Š.L. 7-8, s.337    pdf
10 Ballian, D., B. Giersberg, U. Tröber, 2008: Genetička varijabilnost obične tise (Taxus baccata L.) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 9-10, s.431    pdf
11 Ballian, Dalibor, 2009: Genetičke strukture obične jele (Abies alba Mill.) iz zapadne i istočne Bosne. Š.L. 9-10, s.501    pdf
12 Ballian, D., E. Mujanović, A. Čabaravdić, 2009: Varijabilnosti običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija Glasinac – Sokolac (Bosna i Hercegovina). Š.L. 11-12, s.577    pdf
13 Ivanković,M., M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan, 2011: Kvantitativna genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica l.) iz jugoistočne Europe. Š.L. 13, s.25     pdf
14 Littvay, Tibor, 2011: Fenotipska stabilnost i adaptabilnost familija običnog oraha (Juglans regia L.) u testovima potomstava. Š.L. 13, s.38     pdf
15 Davorin Kajba, Ivan Andrić, 2012: Procjena genetske dobiti, produktivnosti i fenotipske stabilnosti klonova topola na području istočne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.235    pdf
16 Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth, 2012: Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije. Š.L. 7-8, s.343    pdf


                UNDER CONSTRUCTION