naslov: Zakon,
1, 1894: Zakon, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko-gospodarenje u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom zadobio je previšnjim riešenjem od 26. ožujka o. g. previšnju sankciju. — Glede preinačenja glavnih uporabnih osnovah u šumah imovnih obćinah izdala je kr. zem. vlada pod 7. ožujka o. g. br. 1529. normat. naredbu. — Krajišnici, kojim pripada pravo drvarije u državnih šumah, gdje još nije provedena dioba šume izmedju države i krajiških obćinah, nepočinjaju uzimanjem drva bez doznake ili sa mjesta, gdje im nije drvo doznačeno, kradje, već šumski prekršaj, koj spada pod nadležnost političkih oblastih. (Žalba ništovna na obranu zakona). Š.L. 5, s.218    PDF
2, 1901: Zakon, kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja 1894. o uredjenja šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Pokus sa tachy-dendrometrom g. šumarskog nadzornika M. Puka. — Razlozi velikog gubitka na divljači za strogih zima godinah 1895., 1897. i 1900. — Obnova carinskih ugovora sa Njemačkom i naše šumarstvo. — Nova divljač u nekih srednjeevropskih lovištih. — Da se mlade šumske biljke obrane od divljači.. Š.L. 3, s.161    PDF


                UNDER CONSTRUCTION