naslov: Visina
1, 1894: Visina mora i temperatura tla. — Uspjeh višega drž. šum. izpita. — Klimatski učinci šumah na okoliš. — Zločinstvo umorstva na lugaru. — Hranitbeni odnošaji vladajućih, suraslih i podtištenih stabala. — O pokrivanju razsadnika vegetabilnim materialom. — Udaranje munje u drveće — Uzrast hrasta i bukve u mješovitih sastojinah. — Ustrojenje novih šumskih upravah u Srbiji. Š.L. 6, s.276    PDF
2Prka, M., 2006: Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard. Š.L. 11-12, s.511


                UNDER CONSTRUCTION