naslov: Utjecaj
1 Ing. A. Kauders, 1935: Utjecaj ekstremnih temperatura na vegetaciju u Hrv. Primorju.. Š.L. 3, s.95     PDF
2 Dr. Zl. Vajda, 1942: Utjecaj šumsko-poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva tla.. Š.L. 1, s.19     PDF
3 P, 1942: Utjecaj šume na klimu.. Š.L. 6-7, s.206    PDF
4 I. Horvat, 1948: Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drveta. Š.L. 5-6, s.184    PDF
5 Ing. O. Piškorić, 1953: Utjecaj krupnoće sjemena plutnjaka i prnara na nicanje i razvoj biljaka. Š.L. 4-5, s.169    PDF
6 Dr. M. Buljan, 1953: Utjecaj šume na produkciju u vodama. Š.L. 9-10, s.394    PDF
7 Gračanin ing. Zlatko, 1954: Utjecaj nekih aktivnih sintetskih tvari na rast mladih biljaka običnog bora (Schweiz. Z. f. F. 1953). Š.L. 9-10, s.535    PDF
8 Klepac dr. Dušan, 1955: Utjecaj imele na prirast jelovih šuma. Š.L. 7-8, s.231    PDF
9 Knežević Đ., 1958: Utjecaj insektcida na ponik i sadnice (Les. hozj. 4/1958.). Š.L. 7-9, s.313    PDF
10 Vidaković Mirko, 1960: Utjecaj gama-zraka na klijavost sjemena nekih konifera. Š.L. 7-8, s.235    PDF
11 Bađun Stanko, 1960: Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drva. Š.L. 11-12, s.357    PDF
12 Ing. Edmund Modun, 1961: Utjecaj pokrivanja sadnog mjesta kamenom i razvoj sadnica oleastera i pitome masline na Kršu. Š.L. 3-4, s.142    PDF
13 I. Matoničkin i Z. Pavletić, 1962: Utjecaj šume na biocenoze opskrbnih voda Plitvičkih jezera. Š.L. 11-12, s.425    PDF
14 Dr Milan Anić, 1963: Utjecaj stajskog gnoja na razvitak kultura hrasta lužnjaka. Š.L. 7-8, s.296    PDF
15 Klepac D. i Spaić I., 1965: Utjecaj nekih defolijatora na debljinski prirast hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.93     PDF
16 Martinović J., 1965: Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus L,.) u kulturi Bučiće u Hrv. Zagorju. Š.L. 5-6, s.218    PDF
17 Stecki Z., 1966: Utjecaj roditeljskog srodstva na stupanj heterozisa kod hibrida topole. Š.L. 1-2, s.126    PDF
18 Komlenović N., Martinović J., 1966: Utjecaj plodnosti tla na rast obične smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog. Š.L. 3-4, s.213    PDF
19 Vraneš V., 1966: Utjecaj nekih uvjeta na smanjivanje kapaciteta pilenja ručnim motornim pilama. Š.L. 5-6, s.294    PDF
20 Stipančić A., 1968: Utjecaj broja izmjera visina na sastojinsku visinsku krivulju. Š.L. 5-6, s.223    PDF
21 Stanko Badžun, 1969: Utjecaj modrenja na fizička i mehanička svojstva crne borovine (Pinus nigra Arn.). Š.L. 5-6, s.145    PDF
22 Tomanić, S., 1970: Utjecaj zamorenosti radnika na dnevnu i tjednu dinamiku proizvodnosti rada pri sječi i izradi drva. Š.L. 3-4, s.84     PDF
23 B. Petrić, 1971: utjecaj strukture na permeabilnost drva četinjača. Š.L. 5-6, s.125    PDF
24 Petrić, B., 1972: Utjecaj strukture na permeabilnost drva listača. Š.L. 9-10, s.364    PDF
25 J. Martinović, 1973: Utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele na kršu zapadne Hrvatske. Š.L. 9-10, s.386    PDF
26 I. Dekanić, 1975: Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemnih voda za sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 7-10, s.267    PDF
27 K. Pintarić, 1977: Utjecaj šume na zdravlje čovjeka.. Š.L. 8-9, s.386    PDF
28 J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski, 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Š.L. 4-5, s.139    PDF
29 Munjko, I., 1980: Utjecaj mikroflore tla i nafte na mehanička svojstva polietilenskih cijevi. Š.L. 1-2, s.25     PDF
30 Vajda, Z., 1980: Utjecaj klimatskih faktora na rast i zdravstveno stanje naših šuma. Š.L. 1-2, s.61     PDF
31 Munjko, I., Mandić, Đ., i Kalinović, D., 1980: Utjecaj nafte i naftnih derivata na klijavost sjemena. Š.L. 3-4, s.133    PDF
32 Popov, M., Milošević, M., Kocijančić, R., 1980: Utjecaj prehrane šumskih radnika na pojavu ulkusne bolesti.. Š.L. 11-12, s.514    PDF
33 Heski, J., 1981: Utjecaj ceste, nosivosti kamiona i snage motora na učinak troškova prijevoza drvnih sortimenata. Š.L. 5-7, s.281    PDF
34 Heski, T., 1981: Utjecaj ceste, nosivosti kamiona i snage motora na učinak troškova prijevoza drvnih sortimenata. Š.L. 5-7, s.281    PDF
35 Anić, J., Komlenović, N. , 1983: Utjecaj različitih oblika fosfora na ishranu biljaka običnog bora (Pinus silvestris). Š.L. 7-8, s.323    PDF
36 Spirovski, J., 1984: Utjecaj svojstava tla na kemijski sastav lišća nekih vrsta hrastova. Š.L. 3-4, s.117    PDF
37 Matić, S., 1984: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca za prirodno pomlađivanje prirodnih šuma. Š.L. 9-10, s.391    PDF
38 Dimitrov, T. i Jurčec, V., 1984: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na području priobalnog krša tijekom 1983. godine. Š.L. 9-10, s.427    PDF
39 Kulaš, J., 1985: Utjecaj prosjeka na prirast susjednih stabala. Š.L. 1-2, s.43     PDF
40 Dimitrov, T. i Jurčec, V., 1985: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na priobalnom i otočnom području SR Hrvatske tijekom 1984. godine. Š.L. 7-8, s.341    PDF
41 Lovrić, N., 1985: Utjecaj građenja šumske cestovne mreže odnosno cestovnih pravaca na ekološke sustave okoline. Š.L. 11-12, s.561    PDF
42 Komlenović, N. i Rastovski, P., 1986: Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje tri vrste četinjača. Š.L. 1-2, s.5     PDF
43 Ranogajec, B., 1986: Utjecaj radnog staža u šumarstvu na radnu uspješnost proizvodnih radnika. Š.L. 9-10, s.429    PDF
44 Tomanić, S., 1986: Utjecaj mikrokompjutera na sistem planiranja i organizacije u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.509    PDF
45 Orlić, S., 1987: Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (Picea abies Karst) na području Plešivičkog prigorja. Š.L. 5-6, s.221    PDF
46 Krznar, A., 1987: Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine. Š.L. 10-12, s.631    PDF
47 Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P., 1988: Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.217    PDF
48 Kauzlarić, K., 1988: Utjecaj štetnih polutanata na propadanje šuma u Gorskom kotaru. Š.L. 5-6, s.231    PDF
49 Kastori, R., Miljković, D., Potkonjak, A. i Nikšić, R., 1988: Utjecaj fitohormona na ožiljavanje zelenih reznica listopadnog i zimzelenog u-krasnog šilja i drveća. Š.L. 7-8, s.317    PDF
50 Martinović, I., 1988: Utjecaj snijega na sječu i izradu drva u šumama Gorskog kotara. Š.L. 11-12, s.497    PDF
51 Oštrić, I., 1989: Utjecaj subjektivnih činilaca na (ne)razvoj industrije i papira u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.69     PDF
52 Komlenović, N., 1989: Utjecaj SO2 i nekih drugih polutanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku. Š.L. 6-8, s.243    PDF
53 Vondra, V., 1989: Utjecaj metode rada i ekološko-gospodarskog tipa šume na strukturi radnog vremena i proizvodnost rada pri sječi i izradi jelovine. Š.L. 11-12, s.603    PDF
54 Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D., 1990: Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara. Š.L. 1-2, s.45     PDF
55 Komlenović, N., 1990: Utjecaj kalcijskog karbonata na uspijevanje biljaka sedam vrsta drveća. Š.L. 3-5, s.117    PDF
56 Komlenović, N. i Rastovski, P., 1991: Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske. Š.L. 3-5, s.203    PDF
57 Krajina, M., 1991: Utjecaj šumskogospodarske osnove područja na osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama i Godišnji plan gospodarenja. Š.L. 6-9, s.412    PDF
58 Manojlović, L., Brna, J., Mayer, M., 1992: Utjecaj prihranjivanja na porast težine prasadi s posebnim osvrtom na kasno rođenu prasad (Sus scrofa). Š.L. 9-10, s.421    PDF
59 Gugić, G., 1993: Utjecaj šumske ispaše pitomih svinja na pomlađivanje nizinskih šuma u Posavini. Š.L. 11-12, s.475    PDF
60 Dimitrov, T., 1994: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara za priobalni dio Jadrana s otocima tijekom 1993. godine. Š.L. 1-2, s.39     pdf
61 Dimitrov, T., 1995: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine. Š.L. 1-2, s.39     pdf
62 Komlenović, N., 1995: Utjecaj onečišćenja zraka na šume. 5. sastanak europskih eksperata o promjenama kemijskih svojstava tala. Š.L. 3, s.108    PDF
63 Topić, V., 1995: Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje erozije u bujičnim slivovima mediteranskog područja Hrvatske. Š.L. 9-10, s.299    pdf
64 Šimić, I., 1997: Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarene površine. Š.L. 7-8, s.425    pdf
65 Roša, J., 1998: Utjecaj fosfogipsa iz industrijskog odlagališta na hrast lužnjak (Quercus robur). Š.L. 11-12, s.491    pdf
66 Grubešić, M., Dorotić, I., 1999: Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje. Š.L. 3-4, s.119    pdf
67 B. Prpić, 1999: UTJECAJ DOVRŠNE SJEČE NA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME. Š.L. 9-10, s.408    PDF
68 Starčević, M., 2000: Utjecaj hidromelioracija na šumsku vegetaciju Varoškog Luga. Š.L. 1-2, s.15     pdf
69 Tuškan, S., 2000: Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić).. Š.L. 1-2, s.57     pdf
70 Šajković, A., 2001: Utjecaj kvalitete života na ekološke orijentacije. Š.L. 1-2, s.27     pdf
71 Prpić, B., 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo Virje. Š.L. 7-8, s.379    pdf
72 Korčić, S., 2002: Utjecaj prorede na prirašćivanja drvne mase po količini i kakvoći na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.). Š.L. 3-4, s.129    pdf
73 Prpić, B., 2003: Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske šume. Š.L. 5-6, s.230    pdf
74 Starčević, M., 2003: Utjecaj oborinske, poplavne i podzemne vode na razvoj sastojina šumskog kompleksa “Česma”. Š.L. 11-12, s.561    pdf
75 Tikvić, I., Z. Seletković, 2003: Utjecaj pošumljavanja krša na hidrološku funkciju šuma. Š.L. 13, s.31     pdf
76 urednik, 2004: Utjecaj šume na klimatske prilike vezivanjem ugljika. Š.L. 9-10, s.493    PDF
77 Vrbek, B., 2005: Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule. Š.L. 3-4, s.143    pdf
78 Vlado Topić, Lukrecija Butorac, 2005: Utjecaj šikare bijelog graba (Carpinus orientalis Mill.) na zaštitu tla od erozije u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.40     pdf
79 Vaclav Tlapak, Jakub Caska, Jaroslav Herynek, 2005: Utjecaj šume i vegetacije na sprječavanje erozije i zaštitu prirode od poplava. Š.L. 13, s.51     pdf
80 Ivica Tikvić, Dinko Puntarić, Željko Zečić, Damir Ugarković, Zvonko Seletković, 2005: Utjecaj brdskih šumskih ekosustava na kakvoću vode u vodotocima. Š.L. 13, s.202    pdf
81 Danko Diminić, Nenad Potočić, Ivan Seletković, Maja Gršković, 2005: Utjecaj patogene gljive Sphaeropsis sapinea na protuerozijsku zaštitnu ulogu kulture crnoga bora u Istri: Analiza zdravstvenog stanja i stanja ishrane. Š.L. 13, s.240    pdf
82 Juraj Zelić, 2006: Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini. Š.L. 1-2, s.9     pdf
83 Kapec, D., 2006: Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”. Š.L. 9-10, s.425    pdf
84 Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257    pdf
85 Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3     pdf
86 Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić, 2009: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi. Š.L. 3-4, s.121    pdf
87 Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135    pdf
88 Seletković,I., N. Potočić,A. Jazbec,T. Ćosić,T. Jakovljević, 2009: Utjecaj različitih sjetvenih supstrata i vrsta sporotopivih gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) u rasadniku i nakon presadnje. Š.L. 9-10, s.469    pdf
89 Štimac, Milan, 2010: Utjecaj njege šuma na strukturne značajke ličkih panjača. Š.L. 1-2, s.45     pdf
90 Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac, 2010: Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.103    pdf
91 Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić, 2010: Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.115    pdf
92 Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč, 2010: Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje. Š.L. 3-4, s.139    pdf
93 Barčić, D., V. Ivančić, 2010: Utjecaj odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec na onečišćenje okoliša. Š.L. 7-8, s.347    pdf
94 Račko,V., M. Saniga, I. Čunderlík, 2011: Utjecaj šumskouzgojnih zahvata na strukturu i formiranje neprave srži u bukovim sastojinama. Š.L. 9-10, s.437    pdf
95 Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec, 2011: Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.). Š.L. 13, s.90     pdf
96 Liović, Boris, 2011: Utjecaj pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) na rast i preživljenje hrastova ponika. Š.L. 13, s.122    pdf
97 Roth,V., S. Dekanić,T. Dubravac, 2011: Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u uvjetima različite dostupnosti svjetla. Š.L. 13, s.159    pdf
98 Indir,K., V. Novotny, 2011: Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina. Š.L. 13, s.211    pdf
99 Branislav Trudić, Marko Kebert, M. Boris Popović, Dubravka Štajner, Saša Orlović, Vladislava Galović, Andrej Pilipović, 2013: UTJECAJ ONEČIŠĆENOSTI TLA TEŠKIM METALIMA NA KLONOVE TOPOLA IZ SRBIJE. Š.L. 5-6, s.287    pdf
100 Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ, 2013: UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.). Š.L. 9-10, s.447    pdf
101 Jelena Nedeljković, Marko Lovrić, Dragan Nonić, Makedonka Stojanovska, Vaska Nedanovska, Nataša Lovrić, Vladimir Stojanovski, 2013: UTJECAJ POLITIČKIH INSTRUMENATA NA POSLOVANJE S NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA U HRVATSKOJ, MAKEDONIJI I SRBIJI. Š.L. 9-10, s.473    pdf
102 Osman MUJEZINOVIĆ, Josip MARGALETIĆ, Tarik TREŠTIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ, 2013: UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus) I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA (Apodemus flavicollis) NA PODRUČJU BOSNE. Š.L. 9-10, s.487    pdf
103 Tarik TREŠTIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Azra ČABARAVDIĆ, Ismir MURATAGIĆ, 2013: UTJECAJ ČIMBENIKA MIKROLOKALITETA NA INTENZITET ZARAZE STABALA OBIČNE JELE BIJELOM IMELOM. Š.L. 11-12, s.575    pdf
104 Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, 2013: UTJECAJ METEOROLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZAPALJIVOST NEKIH SREDOZEMNIH VRSTA. Š.L. 11-12, s.583    pdf
105 Andreas Redin, Göran Sjöberg, 2013: UTJECAJ DABROVIH BRANA NA DRIFT BESKRALJEŠNJAKA U ŠUMSKIM POTOCIMA. Š.L. 11-12, s.597    pdf
106 Rita Horák, Milan Borišev, Andrej Pilipović, Saša Orlović, Slobodanka Pajević, Nataša Nikolić, 2014: UTJECAJ SUŠE NA ŠUMSKO DRVEĆE U ČETIRI ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA U SRBIJI. Š.L. 5-6, s.301    pdf
107 Dražen DEGMEČIĆ, Tihomir FLORIJANČIĆ, 2014: UTJECAJ KLIMATSKIH I HIDROLOŠKIH ČIMBENIKA NA RAZVOJ ROGOVLJA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) U HRVATSKOM DIJELU BARANJSKOG PODUNAVLJA. Š.L. 9-10, s.451    pdf
108 Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ, 2014: UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.463    pdf
109 Željko Lovrinčević, Davor Mikulić, 2014: UTJECAJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE NA GOSPODARSTVO HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.551    pdf
110 Korhan Enez, Burak Aricak, Temel Sariyildiz, 2015: UTJECAJ AKTIVNOSTI PRIDOBIVANJA DRVA NA STUPANJ RASPADANJA LISTINCA ŠKOTSKOG BORA, TROJANSKE JELE I PITOMOG KESTENA. Š.L. 7-8, s.361    pdf
111 Erol AKKUZU, Hidayet GUZEL, 2015: UTJECAJ ŠUMSKOG RUBA SASTOJINE Pinus nigra NA GUSTOĆU POPULACIJE I DULJINU TIJELA Ips sexdentatus. Š.L. 9-10, s.447    pdf
112 Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC, 2016: UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. Š.L. 1-2, s.17     pdf
113 Osman TOPACOGLU, Hakan SEVIK, Kerim GUNEY, Canan UNAL, Erol AKKUZU, Ahmet SIVACIOGLU, 2016: UTJECAJ FITOHORMONA NA SPOSOBNOST ZAKORJENJIVANJA REZNICA VRSTE Ficus benjamina L.. Š.L. 1-2, s.39     pdf
114 Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vinko PAULIĆ, 2016: UTJECAJ EKTOMIKORIZE I HUMINSKIH KISELINA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDNOGODIŠNJIH SADNICA HIBRIDA Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei. Š.L. 7-8, s.327    pdf
115 Linda BJEDOV, Petra SVOBODA, Ante TADIN, Josipa HABUŠ, Zrinka ŠTRITOF, Nikolina LABAŠ, Marko VUCELJA, Alemka MARKOTIĆ, Nenad TURK, Josip MARGALETIĆ, 2016: UTJECAJ URODA SJEMENA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) NA POPULACIJE SITNIH GLODAVACA I POJAVNOSTI HANTAVIRUSA U ŠUMAMA NACIONALNOG PARKA „PLITVIČKA JEZERA“ I PARKA PRIRODE „MEDVEDNICA“. Š.L. 9-10, s.455    pdf
116 Tolga OZTURK, 2016: UTJECAJ PRIVLAČENJA DRVA TRAKTOROM NA ZBIJANJE TLA NA TRAKTORSKIM VLAKAMA I PUTEVIMA U PLANTAŽNIM ŠUMAMA SJEVERNE TURSKE. Š.L. 9-10, s.485    pdf
117 Ivan ANDRIĆ, Davorin KAJBA, 2017: UTJECAJ KLIMATOLOŠKIH PARAMETARA NA POČETAK OTVARANJA PUPOVA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.7     pdf
118 Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, Nikola Glamočlija, Vibor Roje, 2017: UTJECAJ MATIČNOG SUPSTRATA NA FIZIČKE I MINERALNE ZNAČAJKE TLA U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 5-6, s.237    pdf
119 Ceyhun GÖL, Hüseyin YILMAZ, 2017: UTJECAJ NAČINA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA / VEGETACIJSKOG POKROVA I EKSPOZICIJE NA SVOJSTVA TLA U SLIVNOM PODRUČJU GÖKDERE U SJEVEROZAPADNOJ TURSKOJ. Š.L. 9-10, s.459    pdf
120 Josef SUCHOMEL, Marta HEROLDOVÁ, Pavel HADAŠ, Jan ZEJDA, 2017: UTJECAJ VLAŽNOSTI NA POPULACIJE SITNIH SISAVACA U POPLAVNIM ŠUMAMA JUŽNE MORAVSKE (ČEŠKA REPUBLIKA). Š.L. 11-12, s.557    pdf
121 Martin BOBINAC, Siniša ANDRAŠEV, Andrijana BAUER-ŽIVKOVIĆ, Nikola ŠUŠIĆ, 2018: UTJECAJ JAKIH PRORJEDA NA PRIRAST I STABILNOST STABALA I SASTOJINE SMREKE U STAROSTI OD 32. DO 50. GODINE. Š.L. 1-2, s.33     pdf
122 Luka RUMORA, Mario Miler, Damir MEDAK, 2018: UTJECAJ FUZIJE SNIMKI NA PROMJENU POVRŠINE ŠUMSKOG PODRUČJA KORISTEĆI NENADZIRANU KLASIFIKACIJU. Š.L. 1-2, s.67     pdf
123 Murat ALAN, Rumi SABUNCU, Turgay EZEN, Selim KAPLAN, 2018: UTJECAJ PRIKRAĆIVANJA NA RAST I UROD ČEŠERČIĆA I ČEŠERA VRSTE Pinus brutia Ten U SJEMENSKIM PLANTAŽAMA RAZLIČITE DOBI. Š.L. 5-6, s.269    pdf
124 Mladen Ognjenović, Ivica Čehulić, Ante Kaliger, Maja Križanec, Anamarija Laslo, Ivan Seletković, Nenad Potočić, 2018: Utjecaj poboljšivača tla „Herbafertil“ na uspijevanje Kineskog javora (Acer tataricum L. ssp. ginnala Maxim.)u rasadničkom pokusu. Š.L. 7-8, s.351    pdf
125 Michal Bugala, Zuzana Parobeková, Ján Parobek, 2018: Utjecaj ekoloških uvjeta na proizvodni potencijal sive johe. Š.L. 7-8, s.371    pdf
126 Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec, 2018: Utjecaj gustoće predatora i zimskog mortaliteta na reprodukciju bivoltnih populacija smrekovog potkornjaka Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae). Š.L. 9-10, s.473    pdf
127 Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Nebahat Yildirim, Ibrahim Turna, 2018: Utjecaj različitih supstrata i hormona na zakorjenjivanje reznica obične tise (Taxus baccata L.). Š.L. 9-10, s.509    pdf
128 Xiaoyang Zeng, 2018: Utjecaj turizma na aktivnost ugljika, dušika i enzima u tlu u urbanom parku u Kini. Š.L. 9-10, s.529    pdf
129 Ayhan Usta, Murat Yilmaz, Selvinaz Yilmaz, Yavuz Okunur Kocamanoglu, Esengül Genc, Ibrahim Turna, 2019: Utjecaj intenziteta prorjeda na rast azijske bukve (Fagus orientalis Lipsky) u plantažama u Trabzonu na sjeveroistoku Turske. Š.L. 5-6, s.231    pdf
130 Hanife Erdogan Genç, Ali Ömer Üçler, 2020: Utjecaj različitih tretmana na prekid dormantnosti i klijavost sjemena Acer cappadocicum Gleditsch var. cappadocicum . Š.L. 3-4, s.159    pdf
131 Mario Božić, Filip Đureta, Ernest Goršić, Mislav Vedriš, 2020: Utjecaj mjeritelja te pogrešaka pri izmjeri na izmjereni promjer stabla. Š.L. 5-6, s.233    pdf
132 Askin Gokturk, Ethem Kara, Murat Sabri Sadiklar, 2021: Utjecaj temperature čuvanja i predsjetvene pripreme na klijavost sjemena mušmulastog gloga (Crataegus azarolus var. pontica). Š.L. 7-8, s.355    pdf


                UNDER CONSTRUCTION