naslov: Suzbijanje
1 Dr. Željko Kovačević, 1956: Suzbijanje gubara i potkornjaka u šumama. Š.L. 1-2, s.23     PDF
2 Ing. Ivan Spaić, 1956: Suzbijanje potkornjaka zatrovanim lovnim stablima. Š.L. 3-4, s.86     PDF
3 Dr. Milan Androić, 1956: Suzbijanje gubara aviometodom u šumama kotara Našice 1956. god.. Š.L. 9-10, s.313    PDF
4 Ing. I. Spaić, 1957: Suzbijanje amorfe herbicidima. Š.L. 5-6, s.216    PDF
5 Böhm Aleksandar, 1960: Suzbijanje korova u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.407    PDF
6 I. Spaić, 1969: Suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) 1968. god. u Gorskom Kotaru. Š.L. 1-2, s.13     PDF
7 Videc, G., 2006: Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima. Š.L. 11-12, s.533    pdf
8 Aleksandar Mešić, Tihomir Miličević, Dinka Grubišić, Boris Duralija, Ante Marić, Anamarija Popović, 2012: Suzbijanje kestenovog moljca minera (Cameraria ohridella) tretiranjem lišća. Š.L. 5-6, s.245    pdf


                UNDER CONSTRUCTION