naslov: Prvi
1 Dragutin F. Hlava, prof. šumarstva na kr. učilištu u Križevcu., 1877: Prvi izlet šumarskoga družtva.. Š.L. 3, s.183    PDF
2 , 1892: Prvi hrv.-slav.-dalm. „Lovački list". — Poljska privreda. — Zakon o šumama.. Š.L. 1, s.48     PDF
3 Piše Ličanin, 1900: Prvi zbor srpskih šumara (dopis). Š.L. 2, s.107    PDF
4 B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. II. razr., 1914: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina.. Š.L. 1, s.4     PDF
5 , 1914: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina. (Nastavak). Š.L. 7, s.305    PDF
6 , 1919: Prvi nastavnici na gospod. šum. fakultetu sveučilištu SHS. u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.315    PDF
7 , 1922: Prvi rektor šumar. Š.L. 12, s.847    PDF
8 dr. Ugrenović, 1923: Prvi doktor šumarstva naših fakulteta. Š.L. 7, s.455    PDF
9 M. Marinović, 1923: Prvi doktor šumarstva na našem fakultetu. Š.L. 10, s.615    PDF
10 g. Gjura Janković, 1935: Prvi šumar — Ministar šuma i rudnika.. Š.L. 11, s.513    PDF
11 Uredništvo ., 1941: Prvi naš ministar šuma i ruda i njegovi najbliži suradnici.. Š.L. 6, s.209    PDF
12 Ing. P. Fukarek, 1941: Prvi prilog poznavanju munike ili šmrca.. Š.L. 8-9, s.348    PDF
13 P., 1942: Prvi izlet Hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva.. Š.L. 8-9, s.268    PDF
14 , 1944: Prvi pokušaj izvoda našeg drveta u europske zemlje.. Š.L. 1-2, s.31     PDF
15 , 1946: Prvi kongres inženjera i tehničara FNR Jugoslavije. Š.L. 1-6, s.7     PDF
16 Dr. Z. Vajda, 1947: Prvi pokus zaštite slavonskih šuma uništavanjem gusjenica iz aviona pomoću D.D.T. preparata. Š.L. 9, s.297    PDF
17 R. Benić, 1948: Prvi kurs za rukovaoce motornih lančanih pila u FNRJ. Š.L. 4, s.139    PDF
18 ing. B. Pejoski, 1950: Prvi terenski rezultati dobivanja molikovog balzama. Š.L. 3-4, s.126    PDF
19 ing. B. Jovković, 1950: Prvi rezultati radova na poljozaštitnim šumskim pojasima u Makedoniji. Š.L. 6, s.221    PDF
20 , 1952: Prvi kongres biologa Jugoslavije. Š.L. 4, s.133    PDF
21 Ugrenović Aleksandar, 1955: Prvi decenij šumarstva u socijalističkoj Jugoslaviji (1945—1955). Š.L. 11-12, s.361    pdf
22 , 1964: Prvi sastanak UO Saveza ŠDH izabranog na 83. Redovnoj god. skupštini Saveza ŠDH u lipnju 1964. Š.L. 9-10, s.449    PDF
23 Kovačević J., 1964: Prvi naš pedološki rad. Š.L. 11-12, s.543    PDF
24 Rauš, Đ., 1973: Prvi internacionalni simpozium o problemu balkanske flore i vegetacije. .. Š.L. 9-10, s.404    PDF
25 A. Krstinić, 1976: Prvi kongres genetičara Jugoslavije.. Š.L. 10-12, s.534    PDF
26 Z. Kalafadžić, 1977: Prvi naš magistar šumarskih znanosti s radnjom iz šumarske fotogrametrije. Š.L. 3-4, s.211    PDF
27 V. Stefanović, 1978: Prvi prilog o ekološkom aspektu subspontanog širenja javorolisne platane (Platanus acerifolia Willd.) u kanjonu Une. Š.L. 8-10, s.298    PDF
28 Orlić, S., 1979: Prvi rezultati komparativneg pokusa uzgajanja nekih domaćih i stranih četinjača. Š.L. 9-10, s.433    PDF
29 Krstinić, A., Kajba, D., 1995: Prvi rezultati oplemenjivanja stablastih vrba samooplodnjom, povratnim križanjem i transgresijom.. Š.L. 5-6, s.163    pdf
30 Pfeifer, D., 1995: Prvi sastanak Hrvatske komisije za topolu. Š.L. 11-12, s.431    PDF
31 Klepac, D., 1996: Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.211    PDF
32 Grubešić, M., 1998: Prvi europski simpozij o dabru. Š.L. 1-2, s.83     PDF
33 Ivanović, Ž., 1999: Prvi stručni sastanak za praćenje treće i pripremu četvrte min. konf. o zaštiti europskih šuma. Š.L. 5-6, s.263    PDF
34 Idžojtić, M., 2000: Prvi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za crnogoricu. Š.L. 5-6, s.347    PDF
35 Domac, J., 2000: Prvi rezultati međunarodnog projekta “Socio-Economic Aspects of Bioenergy Systems”. Š.L. 7-8, s.413    pdf
36 Gračan, J., 2005: Prvi međunarodni sastanak direktora europskih šumarskih instituta. Š.L. 1-2, s.108    PDF
37 Idžojtić, Marilena, 2008: Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis ’Lucia’ i P. nigra ’Lara’. Š.L. 1-2, s.74     PDF
38 Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović, 2009: Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja. Š.L. 5-6, s.309    pdf
39 Frković, Alojzije, 2009: Prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine. Š.L. 5-6, s.327    pdf
40 Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec, 2010: Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.497    pdf
41 Matošević, Dinka, 2012: Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.57     pdf
42 Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ, 2012: Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.). Š.L. 9-10, s.461    pdf
43 Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC, 2012: Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje. Š.L. 9-10, s.501    pdf
44 Stefan WIRTH Milan PERNEK, 2012: PRVI NALAZ GRINJE Histiostoma ulmi NA OBIČNOJ JELI I NAZNAKA NJEZINOG MOGUĆEG FORETIČKOG ŠIRENJA PUTEM CVILIDRETE Acanthocinus reticulatus. Š.L. 11-12, s.599    pdf
45 M. Georgieva, G. Georgiev, D. Pilarska, P. Pilarski, P. Mirchev, I. Papazova-Anakieva, S. Naceski, P. Vafeidis, M. Matova, 2013: PRVI NALAZ ENTOMOPHAGA MAIMAIGA (ENTOMOPHTHORALES: ENTOMOPHTHORACEAE) U POPULACIJAMA LYMANTRIA DISPAR U GRČKOJ I REPUBLICI MAKEDONIJI. Š.L. 5-6, s.307    pdf
46 Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499    pdf
47 Marno Milotić, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Tarik Treštić, Daniela Pilarska, Danko Diminić, 2015: PRVI NALAZ ENTOMOPATOGENE GLJIVE Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & R.S. Soper NA GUBARU U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 1-2, s.59     pdf
48 Toni KOREN, Stanislav GOMBOC, 2015: PRVI NALAZ Chersotis rectangula ([Denis & Schiffermüller], 1775) ZA HRVATSKU I NOVI PODACI O Chersotis Multangula (Hübner, 1803) (Lepidoptera: Noctuidae) . Š.L. 9-10, s.441    pdf
49 Maja JURC, Dušan JURC, 2017: PRVI NALAZ I POČETAK ŠIRENJA HRASTOVE MREŽASTE STJENICE, Corythucha arcuata (Say, 1832) (HETEROPTERA: TIN-GIDAE), U SLOVENIJI. Š.L. 9-10, s.485    pdf
50 Ivana PAJAČ ŽIVKOVIĆ, Božena BARIĆ, Milorad ŠUBIĆ, Gabrijel SELJAK, Aleksandar MEŠIĆ, 2017: PRVI NALAZ STRANE VRSTE Chymomyza amoena [Diptera, Drosophilidae] U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.489    pdf
51 Mirza DAUTBAŠIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ, Osman Mujezinović, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 3-4, s.179    pdf
52 Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman Mujezinović, Kenan ZAHIROVIĆ, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 5-6, s.283    pdf
53 Milivoj Franjević, Zoran Šikić, Boris Hrašovec, 2019: Prvi ulovi Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) u naletno-barijernim klopkama i porast populacije u nizinskim hrastovim sastojinama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.215    pdf
54 Kenan Zahirović, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, 2019: Prvi nalaz parazitoda (Platygaster robiniae) na bagremovoj muhi šiškarici u Bosni i Hercegovini. Š.L. 5-6, s.251    pdf
55 Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Dejan Kulijer, Adi Vesnić, Kenan Zahirović, Sead Ivojević, Damir Prljača, 2021: Prvi nalaz vrste Pyrrhalta viburni (Coleoptera: chrysomelidae) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 1-2, s.43     pdf
56 Nediljko Landeka, Mirela Uzelac, Danijela Poljuha, Barbara Sladonja, 2021: Prvi nalaz azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.263    pdf
57 Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, 2021: Prvi nalaz Cacopsylla pulchella (Hemiptera: Psyllidae) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 7-8, s.363    pdf
58 Irina Suša, Silvija Zec, Maja Merc Kiš, Miljenko Županić, 2021: Prvi rezultati projekta „Šume u rukama žena“. Š.L. 7-8, s.401    PDF


                UNDER CONSTRUCTION