naslov: Propisi
1 , 1899: Propisi o izobrazbi pruskih t. z. „šumskih referendara" za vrieme praktičnog bieniuma, prije nego će se pripustiti „šumarskom državnom izpitu".. Š.L. 9, s.478    PDF
2 , 1900: Propisi o putnim, povjerenstvenim, zamjeničkim i selitbenim pristojbama činovnikah i službenikah te članovah gospodarstvenoga odbora i zastupstva krajiških imov. obćina. Š.L. 3, s.154    PDF
3 , 1905: Propisi o polaganju šumarskih državnih izpita u Magjarskoj i Austriji.. Š.L. 11, s.499    PDF
4 , 1906: Propisi o polaganju rigoroza na visokoj školi za kulturu tla u Beču. — Magjarski glas o Kozarcu. — Evropsko šum. drveće u Japanu. — Upliv porietla sjemena na svojstva drveća.. Š.L. 11, s.460    PDF
5 , 1921: Propisi za polučenje doktorata u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevine SHS u Zagrebu. Š.L. 4-6, s.93     PDF


                UNDER CONSTRUCTION