naslov: Problem
1 Ing. S. Frančišković, 1929: Problem rentabilnosti gospodarenja u šumama visokog krša.. Š.L. 6-7, s.252    PDF
2 Dr. Z. Vajda, 1939: Problem rase kod osnivanja sastojina.. Š.L. 4-5, s.185    PDF
3 Ing. I. Oraš, 1939: Problem pošumljivanja krša u Dalmaciji.. Š.L. 10, s.559    PDF
4 Ing. I. Oraš, 1940: Problem pošumljavanja krša u Dalmaciji.. Š.L. 8, s.383    PDF
5 V. Beltram, 1948: Problem zašumljavanja krša — odgovor na anketa. Š.L. 9-10, s.328    PDF
6 Ing. B. Zlatarić, 1949: Problem klasifikacije stabala u sastojini. Š.L. 10-11, s.325    PDF
7 ing. J. Šafar, 1950: Problem njege mladih sastojina listača u NR Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.412    PDF
8 Ing. N. Eić, 1952: Problem naše taksacije. Š.L. 5-6, s.167    PDF
9 Ing B. Marinković, 1952: Problem propadanja česmine (Qu. ilex) u Dalmaciji. Š.L. 10-11, s.403    PDF
10 Šafar ing. Josip i Hajdin ing. Žarko, 1954: Problem proširivanja areala jele na brdskom području između Save i Drave u NRH. Š.L. 9-10, s.486    PDF
11 Ugrenović Aleksandar, 1954: Problem šumarske terminologije. Š.L. 11-12, s.541    PDF
12 Šafar ing. Josip, 1954: Problem njege mladog naraštaja u prebornim šumama. Š.L. 11-12, s.561    PDF
13 Dragišić ing. Petar, 1955: Problem razvitka i njege mladih sastojina bukve i hrasta kitnjaka u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.374    PDF
14 Kevo R., 1959: Problem i potreba stavljanja područja mljetskih jezera pod najvišu organiziranu formu zaštite prirode. Š.L. 10-11, s.355    PDF
15 J. Šafar, 1962: Problem proizvodnosti kultura crnog bora u submediteranskoj zoni. Prilog proučavanju introdukcije Crne topole i drugih vrsta dendroflore. Š.L. 1-2, s.32     PDF
16 J. Šafar, 1962: Problem proizvodnosti panjača u euimediteranskoj zoni Hrvatskog Primorja. (Prilog proučavanju introdukcije borova na otoku Rabu). Š.L. 3-4, s.100    PDF
17 J. Šafar, 1962: Problem i pojam skupinastog gospodarenja. Mogućnosti za primjenu u našoj praksi. Š.L. 8, s.257    PDF
18 Hanzl D., 1964: Problem šteta od visoke divljači na šumskim površinama.. Š.L. 5-6, s.237    PDF
19 Car Z., 1964: Problem usklađivanja interesa lovne proizvodnje sa intersima šumske proizvodnje u Hrvatskoj.. Š.L. 11-12, s.476    PDF
20 Šafar J., 1965: Problem sušenja jele i način gospodarenja na Macelj-gori. Š.L. 1-2, s.1     PDF
21 Šafar J., 1966: Problem fizioloških i ekonomskih karakteristika kasnog i ranog hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata tardissima et praecox). Š.L. 11-12, s.503    PDF
22 M. Androić, D. Klepac , 1969: Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Sloveniji. Š.L. 1-2, s.1     PDF
23 Vajda, Z., 1970: Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.92     PDF
24 S. Jovanović, 1973: Problem racionalizacije sječa njege sastojina. Š.L. 1-2, s.9     PDF
25 Ž. Kovačević, 1974: Problem epidemijskog sušenja hrasta lužnjaka. Š.L. 7-9, s.291    PDF
26 Tkalčić, B., 1979: Problem zaštite šumske vegetacije, posebno na zadarskom arhipelagu .. Š.L. 9-10, s.475    PDF
27 Ivo Trinajstić, 1993: Problem sukcesije vegetacije na požarištima Alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) u Hrvatskom primorju. Š.L. 3-5, s.131    PDF
28 Krpan, A. P. B., 1996: Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 3-4, s.151    pdf
29 Pintarić, K., 2002: Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume. Š.L. 3-4, s.119    pdf
30 Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219    pdf
31 Uredništvo, 2016: PROBLEM TVORBE KONZISTENTNE ŠUMARSKE I DVOPRERAĐIVAČKE POLITIKE U HRVATSKOJ. Š.L. 1-2, s.5     pdf


                UNDER CONSTRUCTION