naslov: Pretvorba
1???, 1878: Pretvorba naših čistih bukovih sastojina u mješovite sastojine.. Š.L. 3, s.141    PDF
2Ing. Evgenije Antonijević, 1935: Pretvorba bukovih sastojina prašumskog karaktera u sastojine urednog prebornog gospodarenja.. Š.L. 2, s.33     PDF
3ing. I. Lončar, 1950: Pretvorba čistih nizinskih hrastika u mješovite sastojine. Š.L. 11, s.441    PDF


                UNDER CONSTRUCTION