naslov: Pokus
1 Šarić Ana, Milatović Ivanka, 1960: Pokus suzbijanja rđe topola u šumskom rasadniku Banova Jaruga. Š.L. 9-10, s.290    PDF
2 Kalinić M., 1966: Pokus gnojidbe u kulturi smrče i japanskog ariša u Klosterhedenu (Holstener—Jorgensen). Š.L. 5-6, s.331    PDF
3 Gračan, J., Komlenović, N., Rastovski, P., 1991: Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 6-9, s.245    PDF
4 Zelić, J., Benčić, P., 1999: Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini. Š.L. 5-6, s.227    pdf


                UNDER CONSTRUCTION