naslov: Perspektive
1 Ing. M. Brinar, 1947: Perspektive razvoja šumarstva u vezi petogodišnjeg plana razvitka narodne privrede FNRJ. Š.L. 6, s.175    PDF
2 Pintarić, K., 1998: Perspektive šuma hrasta kitnjaka u Bosni. Š.L. 9-10, s.399    pdf
3 Sandra Golubić, 2006: Perspektive i mogućnosti odlaganja otpada na području Međimurske županije na primjeru odlagališta “Totovec”. Š.L. 1-2, s.21     pdf


                UNDER CONSTRUCTION