naslov: Osnovna
1 Dragoljub S. Petrović., 1934: Osnovna načela za rad na uređivanju šuma u Južnoj Srbiji.. Š.L. 4-6, s.265    PDF
2 Šafar J., 1958: Osnovna razdioba područja Hrvatske na sjemenarske jedinice.. Š.L. 10, s.329    PDF
3 Kuzmanić, I., 1972: Osnovna organizacija udruženog rada u šumarstvu .. Š.L. 5-6, s.217    PDF
4 Frković, A., 2001: Osnovna znanja o današnjem svijetu (Države svijeta 2000). Š.L. 3-4, s.212    PDF


                UNDER CONSTRUCTION