naslov: Obnova
1 , 1921: Obnova segregacija. Š.L. 1-3, s.47     PDF
2 Šafar, 1949: Obnova četinjara posredstvom lišćara. Š.L. 12, s.423    PDF
3 Cvitić, M., 1972: Obnova nizinskih šuma hrasta.. Š.L. 7-8, s.278    PDF
4 Cvitić, M., 1980: Obnova bagremovih sastojina upotrebom translokacionih arboricida Tormona — 80 (Arbokan EA — 80). Š.L. 5-6, s.245    PDF
5 Ivančević, V. i Piškorić, O., 1986: Obnova šuma na kršu Hrvatske od prošlog stoljeća do danas. Š.L. 7-8, s.333    PDF
6 Rubić, G., 1997: Obnova sastojina žirom hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Vinkovci. Š.L. 9-10, s.507    pdf
7 Krejči, V., Dubravac, T., 2000: Obnova panjača hrasta crnike (quercus ilex l.) oplodnom sječom. Š.L. 11-12, s.661    pdf
8 B. Prpić, 2001: OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST. Š.L. 5-6, s.240    PDF
9 B. Prpić, 2001: OBNOVA LUŽNJAKOVIH SASTOJINA OŠTEĆENIH PROPADANJEM. Š.L. 7-8, s.365    PDF
10 Mayer, Ž., Ž. Hećimović, 2008: Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.). Š.L. 1-2, s.43     pdf
11 Posarić, Darko, 2008: Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada. Š.L. 1-2, s.53     pdf
12 Pilaš,I., Š.Planinšek, 2011: Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora potrajnom gospodarenju. Š.L. 13, s.138    pdf
13 Nataša Rap, Karmela Glova, Manda Stramput, Marilena Idžojtić, 2013: OBNOVA ARBORETUMA LISIČINE KROZ PREDPRISTUPNI FOND HRVATSKA – MAĐARSKA. Š.L. 3-4, s.207    PDF


                UNDER CONSTRUCTION