naslov: O
1 Zikmundovsky F., nadšumar, 1877: O utamanjivanju grabežljive zvjeradi.. Š.L. 2, s.122    PDF
2 piše Vl. Kiseljak, 1881: O preinaci zakona o lovu. Š.L. 3, s.128    PDF
3 , 1883: O provedbi zak. čl. XXIII. od god. 1883. slovećeg o prorezu na puške i o porezu na lov.... Š.L. 5, s.208    PDF
4 , 1884: O točnosti proračunavanju drvne gromade šuma, kod upotrebljivanja načina procjene sa uzor stabli pojedinih razreda drvne punoće.. Š.L. 1, s.26     PDF
5 , 1884: O potreboći vode šumskog drvlja.. Š.L. 5, s.262    PDF
6 Izvješćuje Stjepan Frkić, 1884: O uzrocih i posljedica nestajanja hrastika u obsegu slunjske imovne obćine.. Š.L. 6, s.295    pdf
7 Po Thümenu saobćuje J. Šugh., 1884: O njekih po šume štetnih gribovih.. Š.L. 6, s.312    PDF
8 , 1884: O potreboći vode šumskog drvlja.. Š.L. 6, s.323    PDF
9 Izvješćuje kr. šumar J. Zezulka., 1885: O šumskih prodaja u obće, a napose o prodaja sa naknadnom premjerbom.. Š.L. 7-8, s.304    PDF
10 , 1886: O šuma u srezu ključkom i okrugu pirotskom u Srbiji.. Š.L. 2, s.63     PDF
11 Piše J. Kozarac, 1886: O proriedjivanju šuma.. Š.L. 8-9, s.356    PDF
12 , 1886: O praktičnoj naobrazbi šumarskih kandidata.. Š.L. 11, s.493    PDF
13 Piše F. X. K., 1887: O dobivanju tanina iz hrastovine.. Š.L. 4, s.161    PDF
14 Piše B—ć, 1887: O važnosti industrije po šumsku privriedu.. Š.L. 6, s.257    PDF
15 , 1887: O klorozi bilja.. Š.L. 8-9, s.379    PDF
16 , 1887: O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog grmlja i drveća.. Š.L. 11, s.490    PDF
17 , 1888: O uspjesih novije taksacije drveća. Š.L. 6, s.251    PDF
18 , 1888: O važnosti topline u obće, napose o uplivu nizkih i visokih temperatura na život bilja. Š.L. 6, s.263    PDF
19 Priobćio V. Rački, 1889: O nekoj raznoj skladnosti obličnika s postotkom prirasta.. Š.L. 5, s.189    PDF
20 Raspravlja Velimir Stanković, 1889: O obuki lovačkog psa (ptičara). Š.L. 5, s.211    PDF
21 Piše Ivan Stojanović., 1889: O gubaru (liparis dispar).. Š.L. 9-10, s.424    PDF
22 Piše Josip Sabljak, 1889: O prepariranju i ispunjavanju ptica. Š.L. 9-10, s.430    PDF
23 , 1889: O ekskurzijah slušatelja šumarstva križevačkog učilišta, te njekoliko rieči o odnošajih šumskoga gospodarenja n Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 12, s.530    PDF
24 S. O. M., 1890: O lugarstvu. Crtice iz prakse.. Š.L. 6, s.254    PDF
25 Prosper Demontzey, nadšumar, Pariz, 1890: O zagradjivanju bujica i pošumljivanju gora. Š.L. 12, s.530    PDF
26 Piše M. I. Dudan, 1891: O gojenju šarana (Cyprinus carpio Lin),. Š.L. 6, s.263    PDF
27 Piše M. J. Dudan, 1892: O gojenju gomoljike ili jelen-gljive.. Š.L. 7, s.289    PDF
28 Piše Mat. J. Dudan, 1892: O racionalnijem njegovanju mladih šumskih nasada.. Š.L. 8, s.353    PDF
29 Piše Vatroslav Rački, 1892: O uzrocih udaranja munje u šumsko drveće.. Š.L. 9-10, s.377    PDF
30 Piše I. E., 1893: O jagnjedu (topoli) u drvoredih uz ceste.. Š.L. 2, s.63     PDF
31 Po predavanju sveučilištnog prof. dr. Holodkovakog u Petrogradu, 1893: O uvjetih života šumskih zareznika.. Š.L. 11, s.466    PDF
32 , 1893: O organizaciji našega šumarstva.. Š.L. 12, s.542    PDF
33 , 1894: O kultiviranju krasa u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 10-11, s.478    PDF
34 , 1895: O reambulaciji medja. Š.L. 2, s.60     PDF
35 Piše Adolf Ciesler, c. kr. pristav na šumarsko-pokusnom zavodu u Mariabrunnu kod Beča., 1895: O nasljedstvu u prirastu šumskog drveća.. Š.L. 3, s.81     PDF
36 U moskovskom šumarskom odsjeku predavao Z. Z. Kerni, 1895: O pošumljivanju u francezkih Alpah i u Pirenejah.. Š.L. 11, s.458    PDF
37 , 1896: O obirku ili škartu kod francezkih dužica.. Š.L. 2-3, s.114    PDF
38 Piše J. E, 1896: O podcvietkivanju drveća.. Š.L. 5, s.183    PDF
39 Priobćio I. Partaš., 1896: O postotku, kojim se ukamaćuju glavnice uložene u šume.. Š.L. 6, s.205    PDF
40 Piše J. K, 1896: O škodljivosti djetlića.. Š.L. 6, s.238    PDF
41 Piše J. Ettinger, 1896: O sukanju stabalja.. Š.L. 8, s.349    pdf
42 Piše Ivan Partaš, kr. profesor šumarstva, 1896: O načinu uredjenja šuma, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.. Š.L. 9-10, s.378    PDF
43 Piše Josip Ettinger, 1896: O razgranjivanju drveća.. Š.L. 12, s.521    PDF
44 Razpravlja J. Kozarac., 1897: O uzgoju posavskih hrastovih sastojina u prvim periodima obhodnje.. Š.L. 1, s.1     PDF
45 Na zemaljskoj šumarskoj skupštini predavao Šandor Horvath, kr. ug. nadsavjetnik. Preveo Dianovski., 1897: O preustrojstvu magjarske više šumarske strukovne nauke.. Š.L. 1, s.22     PDF
46 Piše J. Partaš, 1897: O t. zv. „razšestarenju na periodički jednake sječivne površine" kao vrlo ugodnoj i jednostavnoj metodi uredjenja visokih šuma, koje se čistom i oplodnom sječom sjeku.. Š.L. 2, s.49     PDF
47 Priobćio Dianovszky, kr. šumar u Nemcih, 1897: O ustrojstvu šumarskih pokusnih postaja.. Š.L. 5, s.207    PDF
48 Priobćuje J. Partaš, 1898: O lugarnicama i lugarskim tečajevima u obće uz predlog, kako da se to pitanje kod nas rieši.. Š.L. 3, s.89     PDF
49 Od nadšumarnika i. s. Krafta, 1898: O biološkim podlogama za uzgoj sastojina.. Š.L. 4, s.148    PDF
50 Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik, 1899: O racionalnijoj izradbi francuskih dužica.. Š.L. 8, s.393    PDF
51 Po Krache-u piše M. Dn., 1899: O uzgoju košaračke vrbe.. Š.L. 8, s.414    PDF
52 Piše Mil. Urbani., 1899: O upotrebi drva u modernoj kemijskoj industriji.. Š.L. 9, s.449    PDF
53 , 1899: O unovčivosti hrastovih izvala u šumama brodske imovne obćine.. Š.L. 12, s.649    PDF
54 Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak), 1900: O racionalnijoj izradbi francuzkih dužica.. Š.L. 1, s.25     PDF
55 Piše Milutin Urbani, kemičar, 1900: O pripravljanju svile iz drvne staničevine.. Š.L. 6, s.345    PDF
56 Odlomak iz predavanja I. Partaša, profesora u kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj o „Uzgoju šuma", 1900: O naturaliziciji stranih vrsti šumskoga drveća.. Š.L. 6, s.364    PDF
57 Napisao Manojlo Divjak, 1900: O katastru pravoužitnikah.. Š.L. 9-10, s.532    PDF
58 Priobćio Milutin Urbani, 1900: O impregniranju i pripremi neizgorivog drva.. Š.L. 11, s.599    PDF
59 , 1901: O poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u gor. Krajinu i hrv. Primorje.. Š.L. 2, s.89     PDF
60 Napisao Manojlo Divjak, 1901: O šumskim štetama.. Š.L. 3, s.151    PDF
61 , 1901: O lovačkom kongresu (Jagdtag) u Beču. — Velike geodetske vježbe slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — Naučnom putovanju slušača kr. ug. šumarske akademije šćavničke — Stručni sastanci i razprave šumara imov. obćine ogulinske. — Ovogodišnja šumarska ekskurzija slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — O pomlađjivanju hrasta u češkoj. — O osjeguranju mirovine privatnim činovnicima u Austriji. — Da li je Sibirija vrlo šumovita ili ne. — Zašto lišće na jesen pocrveni. — Dosudjene, uplaćene i po šumarijama kod brodske imovne obćine prijavljene šumske štete tečajem godine 1900.. Š.L. 6, s.319    PDF
62 Studija od B. H, 1901: O lugu i lužnjaku.. Š.L. 9-10, s.437    PDF
63 Napisao Roman Stummer. Preveo S. Milutinović, 1901: O nedostatnoj proizvodnji porabnog drva na zemlji.. Š.L. 9-10, s.493    PDF
64 Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik, 1901: O procjeni šumah pomoću tangencijalne promjerke ili tachydendrometra.. Š.L. 12, s.602    PDF
65 , 1901: O pošumljenju krasa u području Gorice i Gradiške.. Š.L. 12, s.606    PDF
66 Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. O. K., 1902: O načinu procjene goriva u našim proredama.. Š.L. 1, s.21     PDF
67 Piše G. Bujan, 1902: O katastralnim : nacrtima, izmjeri i reamambulaciji.. Š.L. 3, s.145    PDF
68 Piše Pavao Dianovszky, kr. drž. nadšumar, 1902: O onim uzrocima, koji su na umanjivanje vriednosti privatnih šuma uplivali.. Š.L. 7, s.437    PDF
69 Piše Prof. I. Partaš, 1902: O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije u Gorski kotar, hrvatsko Primorje i Istru.. Š.L. 9-10, s.603    PDF
70 Ettinger Josip, 1903: O klijanju hrastovog žira.. Š.L. 5, s.212    pdf
71 Begna Hinko, 1903: O klijanju žira.. Š.L. 8-9, s.450    PDF
72 Partaš Ivan, 1903: O nedavno izašlom "Naputku za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa", za naše šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.. Š.L. 8-9, s.466    PDF
73 ***, 1903: O šumarstvu u Francezkoj. Š.L. 12, s.684    PDF
74 Piše Prof. I. Partaš, 1904: O gospodarstvenom ili unutarnjem podieljenju šuma.. Š.L. 2, s.53     PDF
75 Piše prof. I. Partaš, 1904: O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u Slavoniju i Bosnu.. Š.L. 8-9, s.484    PDF
76 Piše Vaso Vučković, 1904: O malom šumskom posjedu u Dalmaciji.. Š.L. 8-9, s.515    PDF
77 , 1904: O selenju jarebica. — Iz šumarstva Kranjske. — K referatu i koreferatu o šumskim štetama. — Produljenje trajanja nauka u kr. ug. rudarskoj i šumarskoj akademiji u Šćavnici. — Nova naredba o kupovanju i izvozu žira. — Naša šumska uprava i neki dopisnici naših političkih dnevnika.. Š.L. 11, s.649    PDF
78 Piše V. Vučković, 1904: O šumarstvu Bugarske.. Š.L. 12, s.679    PDF
79 A. Ugrenović ml., 1905: O novijoj kemijskoj uporabi treseta i drva.. Š.L. 1, s.15     PDF
80 V. Vučković, 1905: O šumarstvu Bugarske.. Š.L. 2, s.53     PDF
81 Po L. Hufnaglu., 1905: O vodjenju dnevnika za šum. držav. izpit.. Š.L. 2, s.76     PDF
82 , 1905: O prvoj poljskoj šumarskoj školi. — Porast površine šuma u Pruskoj. — Banka za kolonizaciju i parcelaciju. — Šumarsko družtvo u Bugarskoj. — Lovački izlet u Dalmaciju. — Šumski čekići. — Šumarski kongres u Beču. — Šumarska škola u Galiciji. — „Naše šumarstvo".. Š.L. 4, s.194    PDF
83 Referati g. g. J. Kozarca i G. Kühne, 1905: O sadanjim i budućim cienama hrastovine.. Š.L. 10, s.427    PDF
84 Od A. Ugrenovića ml., 1906: O šiškama grmlja i drveća i njihovim uzročnicima.. Š.L. 3, s.91     PDF
85 Od V. Dojkovića, 1906: O njezi sastojina.. Š.L. 4, s.122    PDF
86 , 1906: O pitanju nižje šumarske obuke u Magjarskoj.. Š.L. 7, s.254    PDF
87 Od Dr. P. Čupovića, 1906: O krivom svjedočanstvu pred upravnim oblastima.. Š.L. 7, s.259    PDF
88 Pišu braća Hekner, 1906: O uredjenju šuma i sastavku šum. gosp. osnova.. Š.L. 8-9, s.332    PDF
89 Pišu V. i J. Hekner, 1907: O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih osnova. (Nastavak II. do VI.). Š.L. 1, s.10     PDF
90 Po prof. dr. M. Endresu priobćuje G. Nenadić, 1908: O proizvododnoj snazi u šumarstvu.. Š.L. 1, s.1     PDF
91 Pišu V. i J. Heckner, 1908: O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih osnova (Nastavak VII.). Š.L. 1, s.15     PDF
92 , 1908: O rentabilitetu hrastovoga visokoga i niskoga uzgoja u Hrvatskoj i Slavoniji sa osobitim obzirom na petrovaradinsku i brodsku imovnu obćinu. Od Dr. G. Nenadića. - Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku kozu. Od N. Pleše-Kosinjkorića. Š.L. 4, s.156    PDF
93 Piše Dr. G. Nenadić, 1908: O uzgoju šuma gledom na rentabilitet vrsti drva i uzgoja.. Š.L. 5, s.184    PDF
94 , 1908: O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih os nova. (Nastavak X). Š.L. 8-9, s.293    PDF
95 Piše dr. G. Nenadić, 1908: O cienama hrastovog drveta. Š.L. 8-9, s.343    PDF
96 Saobćuje: Pavao Dianovszky, kr. drž šumarnik, 1908: O uzgoju sastojinah.. Š.L. 10, s.375    PDF
97 Piše dr Gjuro Nenadić, kr šumar, pristav, 1909: O porezu na šume.. Š.L. 4, s.121    PDF
98 Piše dr. A. Ugrenović, 1909: O produkciji drva i carini na drvo.. Š.L. 4, s.134    PDF
99 Piše V. Č. (prevod), 1912: O uzgoju hrastovine u Češkoj.. Š.L. 2, s.51     PDF
100 Piše T. G., 1913: O pravoužitničkim katastru.. Š.L. 2, s.59     PDF
101 Piše Dragutin vitez Wessely, 1913: O kagjenju ćumura. Praktična crtica sa osobitim obzirom na najnoviju literaturu, ekstenzivno gospodarenje, te prilike u balkanskim zemljama uz originalne snimke iz Bosne i Hercegovine.. Š.L. 3, s.90     PDF
102 Napisao: Dr. A. Ugrenović, 1913: O redukciji optički mjerenih duljina — na horizont.. Š.L. 11, s.445    PDF
103 Dr. A. Ugrenović, 1913: O poznavanju otrovnih gljiva. Š.L. 11, s.464    PDF
104 Piše A. Gerstmann, kr. kot. šumar, 1917: O proizvodnji smole i terpentina u njemačkim šumama. Š.L. 1-2, s.11     PDF
105 Napisao Dragutin Gürth, kr. žup. šumar. nadzornik, 1917: O uporabi §§ 3. i 4. pril. D. š. z.. Š.L. 1-2, s.34     PDF
106 Napisao ing. Levin Heisinger, šumar i. o. Gj., 1917: O kanalizaciji nizinskih šuma u opće, a podravskih napose.. Š.L. 7-8, s.207    PDF
107 Napisao prof. dr. Antun Levaković, 1918: O uporabi §§ 3. i 4. prioga D. š. z.. Š.L. 3-4, s.75     PDF
108 Napisao ing. Levin Heisinger, nadšumar I. O. Gj., 1918: O podizanju i proširenju tračnica na zavojima stabilnih šumskih željeznica.. Š.L. 9-10, s.217    PDF
109 Napisao profesor dr. A. Levaković, 1918: O prirastu i postotku prirasta.. Š.L. 11-12, s.279    PDF
110 Predavanje i predlog Vilima Dojkovića kr. zem. šumarskog nadzornika u m., 1919: O postupku pri izradbi novog šumskog zakona.. Š.L. 1-2, s.18     PDF
111 Napisao prof. Dr. A. Levaković, 1920: O primjernim stablima kod kubisanja sastojina. Š.L. 4-6, s.57     PDF
112 Napisao prof. dr. Ant. Levaković, 1920: O točnosti i praktičnosti raznih metoda za kubisanje sastojina.. Š.L. 9, s.197    PDF
113 Napisao Drag. Gürth, kr. žup. šum. nadzornik, 1921: O uporabi §§ 3. i 4. Pr. D. š. z.. Š.L. 1-3, s.1     PDF
114 Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: O pantografovanju. Š.L. 1, s.13     PDF
115 Ing. Miletić (Zagreb), 1922: O sitnim proredama. Š.L. 2, s.57     PDF
116 Stevo Lukač, min. savjetnik (Sarajevo) , 1922: O iskorištavanju bosanskih hrastova. Š.L. 8, s.527    PDF
117 Kušan, 1922: O pilanskim žagama. Š.L. 8, s.542    PDF
118 Kušan, 1922: O radniku u industriji. Š.L. 10, s.681    PDF
119 Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: O šumskim požarevima. Š.L. 11, s.711    PDF
120 Ing. Antun Jovanovac (Zagreb) , 1922: O prinosu (tangenti) vlasnika nedrž. šuma za šumsku upravu. Š.L. 12, s.798    PDF
121 Ing. Stjepan Kušan (Rogatica), 1923: O bosansko-hercegovačkim prašumama. Š.L. 1, s.11     PDF
122 Dragoljub Petrović (Đevđelija), 1923: O pošumljavanju Makedonije. Š.L. 1, s.21     PDF
123 Milan Knežević (Teslić), 1923: O iskorištavanju bosanske hrastovine. Š.L. 5, s.292    PDF
124 Ing. Turkalj, 1923: O lovačkim službenim puškama. Š.L. 6, s.372    PDF
125 Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb), 1923: O ustanovljivanju drvne količine sortimenata u sastojini pomoću apstraktnih, primjernih stabala i t. zv. dendrometara. Š.L. 12, s.697    PDF
126 Simet F. (Pazarić) , 1924: O trovanju vukova. Š.L. 1, s.31     PDF
127 Ing. Lohwasser Alfred (Busovača), 1924: O postotku poduzetničkog dobitka. Š.L. 2, s.60     PDF
128 Ing. Cvetić (Boh. Bistrica), 1924: O pridobivanju gozdnega semenja. Š.L. 5, s.257    PDF
129 K. A. i Šivic A. (Ljubljana), 1924: O starih gozdih na Dolenjskem. Š.L. 11, s.564    PDF
130 Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb), 1924: O pogreškama skopčanim sa mjerenjem stabala u oborenom i osovnom stanju. Š.L. 12, s.645    PDF
131 Aleksandar Ugrenović, 1925: O Novoj godini.. Š.L. 1, s.1     PDF
132 M. Knežević, šumarnik u. m. (Teslić), 1925: O dobivanju jelovog sjemena i pomlađivanju jele.. Š.L. 1, s.24     PDF
133 Ing. A. Ružić (Ljubljana), 1925: O šumama agrarne reforme.. Š.L. 3, s.143    PDF
134 Ugrenović, 1925: O dvadesetpetogodišnjici Petra Petrovića.. Š.L. 3, s.184    PDF
135 Prof. dr. A. Levaković (Zagreb), 1925: O količini otpadaka pri obdjelavanju oblovine oštrobridne grede.. Š.L. 4, s.213    PDF
136 Fedor Radčenko (Nikšić), 1925: O podizanju crnogorskih šuma.. Š.L. 6, s.347    PDF
137 Ing. Žarko Miletić [Zagreb], 1926: O kontrolnim metodama uređivanja preborne šume.. Š.L. 3, s.167    PDF
138 Ing. Anton Šivic, 1926: O vztrajnem gospodarstvu v gozdih.. Š.L. 7, s.417    PDF
139 Ugrenović, 1926: O našoj pedesetogodišnjici.. Š.L. 10, s.527    PDF
140 Ugrenović, 1927: O smrti Jovana Cvijića. Š.L. 2, s.57     PDF
141 Dr. N. Neidhardt, 1928: O efektu trupljenja.. Š.L. 4, s.165    PDF
142 Dr. A. Langhoffer, 1928: O insektima štetočinjama u području Inspektorata za Pošumljavanje u Senju g. 1927.. Š.L. 4, s.198    PDF
143 Ing. A. Perušić, 1928: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 5, s.251    PDF
144 Ing. S. Frančišković, 1928: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 6-7, s.283    PDF
145 Ing. L. Haneise, 1928: O bujicama na Kršu.. Š.L. 8-9, s.340    PDF
146 , 1928: O fakultetima i studiju šumarske privrede. Š.L. 8-9, s.359    PDF
147 Dr. J. Balen, 1928: O klimatskim faktorima na Kršu i njihovom odnosu prema vještačkom zašumljavanju.. Š.L. 12, s.463    PDF
148 Ing. A. Perušić, 1929: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 2, s.76     PDF
149 Inž. L. Petrović, 1929: O zakonskoj zaštiti šum. površina u cilju revizije segregacija.. Š.L. 3, s.101    PDF
150 Dr. N. Neidhardt, 1929: O uplivu šume na umjetnost i znanost.. Š.L. 11, s.450    PDF
151 Ing. S. Omanović, 1930: O kultivisanju šikara.. Š.L. 2, s.82     PDF
152 Dr. Gj. Nenadić, 1930: O produktivnim faktorima i rentabilitetu šumskog gospodarstva.. Š.L. 5, s.209    PDF
153 Josip Gorničić, 1930: O otpremi robe i drva željeznicom.. Š.L. 6, s.288    PDF
154 Dr. Antun Levaković, 1930: O srednjoj pogreški sume.. Š.L. 8, s.379    PDF
155 Ing. J. Mihevc., 1931: O regulaciji trenja kod otpreme deblovine i trupaca u drvenom točilu.. Š.L. 1, s.11     PDF
156 Dr. Gj. Nenadić, 1931: O suštini krize u trgovini drvom.. Š.L. 2, s.45     PDF
157 Ing. M. Anić, 1931: O šumarstvu Rumunjske.. Š.L. 5, s.230    PDF
158 Ing. V. Strepački, 1931: O rentabilitetu odvodnjavanja bara u slavonskim šumama.. Š.L. 7, s.308    PDF
159 Ing. M. Anić, 1931: O proređivanju šuma u šumskoj upravi Draganec.. Š.L. 7, s.319    PDF
160 Dr. A. Levaković, 1931: O grupisanju sastojine oko slobodno izabranih primjernih stabala.. Š.L. 8, s.368    PDF
161 Ing. J. Jelenić, 1931: O zemljišnim zajednicama.. Š.L. 9, s.401    PDF
162 Dr. D. Petrović, 1931: O procentu pokazivaču.. Š.L. 10, s.463    PDF
163 Dr. A. Levaković, 1931: O debljino-visinskim skupinama u dendrometriji.. Š.L. 12, s.672    PDF
164 Dr. Nikola Neidhardt, 1932: O šumarstvu Švedske.. Š.L. 2, s.97     PDF
165 Ing. A. Panov, 1932: O dževerastom javoru u Bosni.. Š.L. 6, s.353    PDF
166 Prof. Dr. Andrija Petračić, 1932: O vremenu sadnje biljaka s osobitim obzirom na sadnju prolistalih biljaka.. Š.L. 8-9, s.491    PDF
167 Ing. J. Waszner, 1932: O postotku iskorišćenja u pilanskom pogonu.. Š.L. 12, s.699    PDF
168 Dr. Ing. Gaston H. Guth (prev. Fazlija Alikalfić), 1933: O tipovima šuma u teoriji i praksi. Š.L. 1, s.70     PDF
169 Dragoljub S. Petrović, 1933: O prenosu drva u Južnoj Srbiji.. Š.L. 5, s.331    PDF
170 Prof. Aleksije Šenšin, 1933: O premeru sastojina i metodama slobodno biranih prestavnika.. Š.L. 6, s.377    PDF
171 Ivan Isajev, 1933: O značenju vlage u drvetu.. Š.L. 9, s.519    PDF
172 Milan Anić, 1933: O zelenoj i plavoj duglaziji s naročitim obzirom na bolest Rhabdocline.. Š.L. 10, s.592    PDF
173 Anić Milan, 1933: O niskim prebirnim bukovim šumama.. Š.L. 12, s.697    PDF
174 A. Levaković, 1933: O srednjoj pogreški sume.. Š.L. 12, s.706    PDF
175 Ing. Josip Waszner, 1934: O napetosti cijena okruglog drveta i rezane robe.. Š.L. 9, s.425    PDF
176 Draguljub S. Petrović, 1934: O šumskom drveću u Južnoj Srbiji.. Š.L. 10, s.457    PDF
177 Inž. Slobodan Baranac, 1935: O unapređenju šumarstva. Projekt pravilnika o unapređenju šumarstva.. Š.L. 8, s.383    PDF
178 Ing. O. Piškorić, 1936: O drvarenju bosansko-hercegovačkog seljaka.. Š.L. 8, s.398    PDF
179 Ing. A. Premužić, 1936: O komemoraciji na grobu Ing. J. Borošića.. Š.L. 10, s.585    PDF
180 Ing. M. Plavšić, 1937: O novijoj kritici teorije zemljišnog čistog prihoda.. Š.L. 6, s.307    PDF
181 Prof. Dr. A. Levaković, 1937: O srednje mogućoj pogreški pri kubisanju sastojine.. Š.L. 10-11, s.567    PDF
182 Ing. Z. Turkalj, 1938: O specifičnim odlikama, težini i jačini naše divljači.. Š.L. 6, s.312    PDF
183 , 1938: O zakletvi potrebnoj za nošenje oružja prema § 136 i 137 Zakona o šumama. Š.L. 7, s.386    PDF
184 Ing. A. Ružić, 1938: O zaštitnim šumama.. Š.L. 12, s.638    PDF
185 Dr. A. Petračić, 1939: O rastvorbi šušnja uopće, a napose na šljunčano-pjeskovitom tlu.. Š.L. 2, s.57     PDF
186 Ing. V. Delić, 1939: O linearnom i zapreminskom utezanju drveta.. Š.L. 2, s.65     PDF
187 Ing. M. Matijašević, 1939: O industrijalizaciji i mentalitetnim predispozicijama za industrijalizaciju.. Š.L. 3, s.135    PDF
188 Ing. P. Ostojić, 1939: O potrajnosti prihoda Direkcije šuma Vinkovci.. Š.L. 3, s.150    PDF
189 Dr. A. Levaković, 1939: O nekim formulama za prosječni postotak prirasta.. Š.L. 4-5, s.215    PDF
190 Dr. A. Levaković, 1939: O racionalnom postotku primjernih stabala.. Š.L. 4-5, s.226    PDF
191 Ing. V. Novak, 1939: O pogozdovanju z mladino.. Š.L. 7, s.354    PDF
192 Dr. A. Ugrenović, 1939: O 60 godišnjici Prof. dr. Andrije Petračića, podpretsjednika Jugoslovenskog šum. udruženja.. Š.L. 11, s.605    PDF
193 Dr. Z. Vajda, 1939: O racionalnoj organizaciji rada u šum. gospodarstvu.. Š.L. 11, s.608    PDF
194 Ing. I. Horvat, 1940: O tehničkim svojstvima američkog jasena.. Š.L. 4-5, s.217    PDF
195 Prof. dr. A. Petračić, 1940: O upotrebljivosti različito razvijenih sadnica.. Š.L. 9, s.433    PDF
196 Ing. P. Fukarek, 1941: O »trećem« arealu Pančićeve omorike u Drobnjacima.. Š.L. 2, s.25     PDF
197 Ing. V. Delić, 1941: O danima pošumljavanja u Americi.. Š.L. 2, s.34     PDF
198 M. Bracanović, 1941: O važnosti planike na našem mediteranskom kršu.. Š.L. 11, s.493    PDF
199 Ing. P. Fukarek ., 1941: O sabiranju i čuvanju bilja.. Š.L. 12, s.529    PDF
200 Ing. P. Fukarek, 1942: O crnom grabu u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 3, s.89     PDF
201 Ing. M. Špiranec, 1942: O našoj šumarskoj brojidbi.. Š.L. 5, s.129    PDF
202 Ing. P. Fukarek, 1942: O navodnom rasprostranjenju molike u u Bosni i Hercegovini. Š.L. 10-12, s.313    PDF
203 Ing. O. Piškorić, 1942: O rasprostranjenosti pitomog kestena. Š.L. 10-12, s.320    PDF
204 Dr. Ing. Z. Vajda, 1943: O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanje šum. sastojina državne šumarije u Ogulinu.. Š.L. 1, s.1     PDF
205 Prof. Ing. S. Flögl, 1943: O nasadima uz cestu.. Š.L. 7-8, s.189    PDF
206 Dr M. Anić, 1943: O klijavosti amorfina sjemena.. Š.L. 9, s.261    PDF
207 Dr. M. Anić, 1943: O 50-godišnjici smrti hrvatskog učenjaka Ljudevita Vukotinovića.. Š.L. 10-12, s.273    PDF
208 Ing. R. Sarnavka, 1943: O šumskim paužitcima i o njihovom izkorišćavanju.. Š.L. 10-12, s.281    PDF
209 Ing. A. Petračić, 1944: O najuspješnijem načinu uništavanja gubarevih legla.. Š.L. 3-4, s.72     PDF
210 Dr I. Radić, 1944: O sulfitceluloznim odpadnim lužinama.. Š.L. 7-12, s.195    PDF
211 Dr. M. Anić, 1945: O 22-godišnjici opstanka Šumskog vrta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.. Š.L. 1-12, s.73     PDF
212 Ing. Z. Turkalj, 1947: O ishrani jelenske i srneće divljači. Š.L. 4-5, s.147    PDF
213 Ing. P. Ziani, 1947: O osnovama organizacije naučno-istraživačkog šumarskog rada. Š.L. 7-8, s.222    PDF
214 Ing. D. Trifunović, 1947: O standardu neobrađenog drva. Š.L. 7-8, s.249    PDF
215 , 1947: O šumarskim kadrovima. Š.L. 10-11, s.355    PDF
216 Ing. B. Milas, 1948: O uzgojnim radovima u prebornoj šumi obzirom na proizvodni zadatak. Š.L. 1, s.9     PDF
217 R. Pipan, 1948: O racionalizaciji i prividnoj racionalizaciji. Š.L. 1, s.21     PDF
218 Ing. V. Pejoski, 1948: O problematici smolarenja. Š.L. 2-3, s.41     PDF
219 M. Šprung, 1948: O pilanarstvu Švedske. Š.L. 5-6, s.148    PDF
220 Ing. P. Stanković, 1948: O određivanju količine semena za setvu u rasadnicima. Š.L. 5-6, s.150    PDF
221 A. Postnikov, 1948: O čistini sječama u brdskim šumama. Š.L. 8, s.273    PDF
222 Ing. J. Šafar, 1948: O preduvjetima planske organizacije i unapređenja šumsko-uzgojnih radova. Š.L. 9-10, s.281    PDF
223 M. Anić, 1948: O nekoliko vrijednih, a manje poznatih egsota prikladnih za parkiranje u sjev. Primorju. Š.L. 11, s.382    PDF
224 Dr. I. Horvat, 1948: O nekim svojstvima šperovanog drveta. Š.L. 12, s.392    PDF
225 Ing. D. Simeunović, 1948: O stručnim šumarskim školama u FNRJ. Š.L. 12, s.421    PDF
226 Inž. V. Pejoski, 1949: O filtrovanju borovih smola. Š.L. 1-2, s.42     PDF
227 Ing. I. Lončar, 1949: O pravilnoj obnovi sastojina lužnjaka i graba. Š.L. 6-7, s.201    PDF
228 Dr. M. Anić, 1949: O suzbijanju šteta od krtica u šumskim rasadnicima. Š.L. 6-7, s.241    PDF
229 R. Benić, 1949: O otrovnosti tise. Š.L. 6-7, s.249    PDF
230 ing. J. Šafar, 1950: O utjecaju proizvodnih faktora na određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma. Š.L. 1-2, s.46     PDF
231 ing. Lj. Marković, 1950: O unapređenju i proširenju naših borovih šuma i njihovom racionalnom iskorištavanju. Š.L. 6, s.252    PDF
232 ing. V. Popović, 1950: O proizvodnosti rada uopšte a posebno u eksploataciji šuma. Š.L. 7-8, s.277    PDF
233 ing. I. Soljanik, 1950: O sakupljanju i jesenjoj sjetvi šumskog semena i njegovoj pripremi za proletnu setvu. Š.L. 7-8, s.313    PDF
234 ing. M. Špiranec, 1950: O količini proizvedenih biljaka iz sjemena. Š.L. 7-8, s.321    PDF
235 J. Šafar, 1950: O principu prebornog gospodarenja (njem.). Š.L. 7-8, s.340    PDF
236 ing. I. Soljanik, 1950: O planiranju i setvi šumskog sjemena u rasadnicima i na terenu. Š.L. 9-10, s.341    PDF
237 ing. A. Panov, 1950: O fruktifikaciji naših četinara. Š.L. 9-10, s.346    PDF
238 M. Anić, 1950: O ekonomskoj važnosti kultiviranih topola u nekim Evropsikim i američkim držaivama. Š.L. 9-10, s.418    PDF
239 ing. I. Balzer, 1950: O pokusnim prešanjima drveta. Š.L. 12, s.469    PDF
240 F. B., 1950: O uzgoju kanadske topole iz reznica. Š.L. 12, s.505    PDF
241 M. Knežević, 1951: O čistoći reza. Š.L. 1-2, s.31     PDF
242 ing. A. Horvat, 1951: O nekim neposrednim zadacima istraž. rada na degradiranom kršu. Š.L. 1-2, s.43     PDF
243 dr. M. Wraber, 1951: O biološko sociološki problematiki uvajanja gozdnih eksot. Š.L. 1-2, s.75     PDF
244 ing. Lj. Petrović, 1951: O značaju u određivanju ekonomičnosti šum. transportnih sredstava. Š.L. 6, s.239    PDF
245 ing. A. Horvat, 1951: O gustoći sadnje na degradiranom kršu napose za alepski bor. Š.L. 8-10, s.286    PDF
246 ing. D. Vučković, 1951: O nekim pitanjima odnosa između šumskih gazdinstava i preduzeća za iskorišćavanje šuma. Š.L. 8-10, s.321    PDF
247 I. Horvat, 1951: O šumarstvu i drvnoj industriji Koreje. Š.L. 8-10, s.352    PDF
248 D. Klepac, 1951: O estetskom uređivanju šuma. Š.L. 8-10, s.353    PDF
249 ing. B. Stamenković, 1951: O potrošnji i izvozu rezane građe četinara. Š.L. 11, s.355    PDF
250 ing. J. Šafar, 1951: O gospodarskom značenju podzemnih organa sadnica i drveća. Š.L. 11, s.363    PDF
251 ing. A. Horvat, 1951: O važnosti uzgoja lovora. Š.L. 12, s.392    PDF
252 ing. M. Prokopljević, 1951: O određivanju veličine vrednosti udela redovnog i vanrednog prinosa na troškove proizvodnje drveta na panju. Š.L. 12, s.399    PDF
253 Dr. ing. M. Plavšić., 1952: O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i njegovoj realizaciji. Š.L. 1-3, s.5     PDF
254 Dr. Ž. Slavnić, 1952: O ekologiji Bahofenove topole. Š.L. 1-3, s.35     PDF
255 Ing. B. Stamenković., 1952: O proizvodnji i potrošnji celuloznog drveta i njegovih proizvoda kad nas i u svetu. Š.L. 4, s.100    PDF
256 Ing. O. Piškorić, 1952: O Petogodišnjici «Šumarskog priručnika«. Š.L. 4, s.115    PDF
257 Ing. D. Dadimir, 1952: O mogućnosti uzgoja plutnjaka u našim krajevima. Š.L. 8, s.255    PDF
258 Ing. B. Pejoski, 1952: O šumarskoj nastavi u Turskoj. Š.L. 8, s.296    PDF
259 Ing. I. Podhorski, 1952: O platani i uzgoju njenih sadnica. Š.L. 10-11, s.376    PDF
260 Ing. B. Pejoski, 1952: O broju sjemenki u plodovima Juniperusa excelsa. Š.L. 10-11, s.408    PDF
261 Ing. D. Đukić, 1952: O Plitvičkim jezerima. Š.L. 12, s.435    PDF
262 D. Radimir, 1952: O uspjehu sadnje pri pošumljavanju. Š.L. 12, s.481    PDF
263 Dr. Ing. R. Pipan, 1953: O kontrolnim metodama uređivanja prebirnih šuma. Š.L. 2, s.57     PDF
264 Ing. M. Špiranec, 1953: O pojmu »diferencijalna renta položaja«. Š.L. 3, s.147    PDF
265 Ing. B. Bićanić, 1953: O cilju šumskog gospodarstva i o njegovoj realizaciji. Š.L. 4-5, s.172    PDF
266 Ing. B. Emrović, 1953: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih tablica (tarifa). Š.L. 4-5, s.214    PDF
267 Ing. M. Jovančević, 1953: O težinskim i volumnim svojstvima sjemenja i plodova nekih mediteranskih vrsta. Š.L. 4-5, s.223    PDF
268 Jovančević ing. Milorad, 1954: O upotrebi i sušenju lovorovog lista i ploda. Š.L. 1, s.25     PDF
269 Prokopljević ing. Nenad, 1954: O nekim ekonomskim problemima šumske proizvodnje (proizvodnje drveta na panju) kod šumskih gazdinstava —. Š.L. 2-3, s.110    PDF
270 Vajda dr. Zlatko, 1954: O sriježi ili golomrazici. Š.L. 2-3, s.117    PDF
271 Emrović ing. Boris, 1954: O konstrukciji jednoulaznih tablica-tarifa pomoću logaritamskog papira. Š.L. 8, s.386    PDF
272 Pipan dr. Rudolf, 1954: O uređivanju šuma u Sloveniji. Š.L. 11-12, s.576    PDF
273 Androić dr. Milan, 1955: O nekim uzrocima gradacije štetnih insekata i važnost njihova poznavanja za zaštitu šuma. Š.L. 1-2, s.22     PDF
274 Pejovski dr. Branimir, 1955: O nekimi osnovnim fiziko-kemijskim karakteristikama smole vrsti Pinus Strobus L. i Pinus peuce Gris.. Š.L. 1-2, s.28     PDF
275 Radimir ing. Drago, 1955: O značenju uzgoja šumsko-voćnog drveća i grmlja na području NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.94     PDF
276 Podhorski ing. Ivo, 1955: O razmnažanju topola motkama. Š.L. 9-10, s.281    PDF
277 Andrašić ing. Drago, 1955: O nekim lovištima zap. Evrope. Š.L. 9-10, s.341    PDF
278 Ing. Žarko Vrdoljak, 1956: O mogućnosti uzgoja eukalipta u našem Primorju. Š.L. 5-6, s.143    PDF
279 Dr. Dušan Klepac, 1956: O osmom zasjedanju Evropske komisije za šumare FAO u Rimu. Š.L. 7-8, s.245    PDF
280 Dr. Andrija Petračić, 1956: O stotoj godišnjici rođenja Frana Ž. Kesterčaneka. Š.L. 11-12, s.413    PDF
281 Ing L. Alkalaj, 1957: O iverastim pločama. Š.L. 3-4, s.65     PDF
282 Ing. J. Šafar, 1957: O planiranju pošumljavanja i melioracije degradiranih panjača s osvrtom na godinu 1956. u NR Hrvatskoj.. Š.L. 5-6, s.212    PDF
283 Ing. B. Marinković, 1957: O park šumicama. Š.L. 9-10, s.390    PDF
284 Ing. J. Šafar, 1957: O podmlađivanju jele na planinskom području Hrvatske.. Š.L. 11-12, s.403    PDF
285 Ing. D. Radimir, 1957: O uzgoju bambusa. Š.L. 11-12, s.449    PDF
286 Glavač M, 1958: O šumi lipe i tise (Tilieto — Taxetum).. Š.L. 1-2, s.21     PDF
287 Tomašegović Z., 1958: O problematici aerosnimanja šumskih površina.. Š.L. 1-2, s.27     PDF
288 , 1958: O dvema sličnim udaljenim reliktnim fitocenozama (Zaštita prirode 9, Beograd 1957.). Š.L. 3-4, s.142    PDF
289 Lončar I., 1958: O njezi bukova mladika.. Š.L. 5-6, s.157    PDF
290 Emrović B., 1958: O Christenovom visinomjeru.. Š.L. 5-6, s.194    PDF
291 Glavač V., 1959: O šumi poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucojeto-Fraxinetum angustifoliae, ass. nov.). Š.L. 1-3, s.39     PDF
292 Ježić M., 1959: O Plitvičkim jezerima.. Š.L. 4-5, s.150    PDF
293 Piškorić O., 1959: O desetgodišnjici Srednje šumarske škole za krš u Splitu. Š.L. 10-11, s.390    PDF
294 Knebl Franjo, 1960: O perspektivama šumarstva Hrvatske. Š.L. 1-2, s.1     pdf
295 Gajić Milovan, 1960: O nekim karakteristikama asocijacije Querceto-Carpinetum Serbicum Rudski. Š.L. 7-8, s.231    PDF
296 Bojanin Stevan, 1960: O utrošku vremena kod radova na smolarenju i određivanje troškova radne snage. Š.L. 9-10, s.292    PDF
297 Knežević Đuro, 1960: O iskorišćavanju šuma u Sovjetskom Savezu. Š.L. 11-12, s.402    PDF
298 Dr Dušan Klepac, 1961: O nekim normalama u jelovim prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.85     PDF
299 Ing. Branko Bićanić, 1961: O cilju gospodarenja šumama na nižim položajima mediteranske zone Dalmacije i njegovom ostvarenju. Š.L. 5-6, s.205    PDF
300 Androić M., 1961: O šumama i šumarstvu Meksika. Š.L. 7-8, s.283    PDF
301 Ing. V. Glavač, 1961: O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba. Š.L. 9-10, s.342    PDF
302 Ing. B. Bićanić, 1961: O utjecaju položaja stabala za smolarenje i broja bjeljenica na ekonomičnost i rentabilnost smolarenja. Š.L. 11-12, s.425    PDF
303 Anić M., 1962: O javoru gluhaću. Š.L. 5-6, s.207    PDF
304 V. Glavač, 1962: O visinskom rastu crne johe do dobi od 20 god.. Š.L. 11-12, s.408    PDF
305 V. Glavač, 1962: O podizanju proizvodnje unošenjem eurameričkih topola u pojedine tipove crnojohovih panjača. Š.L. 11-12, s.415    PDF
306 Klepac D., 1963: O numeričkim proredama. Š.L. 1-2, s.1     PDF
307 Soljanik I., 1963: O kanadskoj jeli (Abies Nordmanniana Spach): njezina svojstva, mogućnosti i potrebe proširivanja u Jugoslaviji. Š.L. 1-2, s.23     PDF
308 Kauders A., 1963: O našoj starijoj šum. literaturi. Š.L. 11-12, s.486    PDF
309 Majer D., 1964: O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stalaba za sječu. Š.L. 1-2, s.76     PDF
310 Tkalčić B., Šafar J., Marušić R., 1965: O ekonomičnosti turističkih šuma na jadranskom području. Š.L. 3-4, s.129    PDF
311 Martinović J., 1965: O iskorišćavanja ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača na bjelovarskom području. Š.L. 7-8, s.316    PDF
312 Potočić Z., 1965: O integraciji u šumskoj proizvodnji i industriji za preradu drva. Š.L. 9-10, s.438    PDF
313 Borevković I., 1967: O razvojnim mogućnostima šumarstva na šumskoprivrednom području Dilj i radu šum. stručnjaka Š. G. Sl. Brod.. Š.L. 3-4, s.166    PDF
314 Biljak R., Penzar F., 1967: O razvoju drv. ind. u Sl. Brodu i radu stručnjaka »Slavonije« drv. ind. Sl. Brod.. Š.L. 3-4, s.168    PDF
315 Tomašegović Z., 1968: O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.1     PDF
316 Kolić B., 1968: O pluviometrijskoj i erozijskoj ugroženosti sliva. Š.L. 1-2, s.18     PDF
317 Lovrić N., 1968: O nekim tipovima vibracijskih nabijača s više ploča koji služe kod izgradnje i održavanja šumskih puteva. Š.L. 1-2, s.50     PDF
318 Klepac, D., 1970: O Josipu Kozarcu povodom proslave 100-godišnjice šumarije u Lipovljanima. Š.L. 5-6, s.186    PDF
319 Vasung, M., Špoljarić, V., 1970: O šumama slavonske regije.. Š.L. 9-10, s.327    PDF
320 M. Špiranec , 1971: O prirastu nizinskog brijesta u mješovitim sastojinama. Š.L. 1-2, s.13     PDF
321 Bađun, B., 1971: O pitanjima mehaniziranog koranja jele i smreke u ovisnosti o koncentraciji trupaca na stovarištima. Š.L. 3-4, s.114    PDF
322 Soljanik, I., 1972: O nekim problemima i normativima za održavanje gradskih i komunalnih zelenila. Š.L. 1-2, s.69     PDF
323 Trinajstić, I., 1972: O rezultatima komparativnih istraživanja florističkog sastava prašumskih i gospodarskih sastojina zajednice Fagetum croaticum abietetosum Ht. u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.334    PDF
324 Plavšić — Gojković, N., 1972: O simpoziju »Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočno-alpsko-dinarskog područja«, Sarajevo 1969, prikaz .. Š.L. 9-10, s.397    PDF
325 Čurić, R., 1973: O obrazovanju posebnog šumsko-privrednog područja na kršu u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 1-2, s.53     PDF
326 Ž. Borzan, 1973: O snimanju i analizi šumskog sjemena pomoću rendgenskog zračenja. Š.L. 5-6, s.166    PDF
327 Prijić, M., 1973: O pošumljivanju krša na području ŠG Knina. Š.L. 11-12, s.463    PDF
328 Orlić, S., 1974: O nekim pitanjima u vezi s proširenjem areala četinjača u nas. Š.L. 5-6, s.213    PDF
329 I. Spaić, 1974: O sušenju hrastika. Š.L. 7-9, s.273    PDF
330 Jovančević, M., 1974: O radu i uspjesima Šumarskog fakulteta u Istanbulu .. Š.L. 10-11, s.437    PDF
331 Samarđija, M., 1975: O upotrebi tabela suhe drvne tvari za običnu smreku. Š.L. 1-3, s.69     PDF
332 , 1976: O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina (Š.l., 1886) .. Š.L. 5-6, s.234    PDF
333 I. Mikloš, 1977: O nazivima generacija polivoltnih vrsta insekata. Š.L. 3-4, s.145    PDF
334 N. Simić , 1977: O početku Pančićeva službovanja u Srbiji. Š.L. 10-12, s.519    PDF
335 Br. Begović, 1978: O gospodarenju hrastovim šumama u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske uprave. Š.L. 8-10, s.311    PDF
336 I. Trinajstić, 1978: O utjecaju fitogeografskih granica na stupanj antropogene degradacije klimazonalne šumske vegetacije Jadranskog primorja Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.496    PDF
337 Piškorić, O., 1979: O utjecaju aerosoli u drvnoj industriji na ventilacijsku funkciju pluća. Š.L. 7-8, s.398    PDF
338 Glavaš, M., 1979: O suzbijanju Scirrhia acicola Siggers u Crvenoj Luci. Š.L. 9-10, s.429    PDF
339 Slijepčević, R., 1979: O mogućnosti brže, jeftinije i kvalitetnije izrade osnova gospodarenja .. Š.L. 9-10, s.484    PDF
340 Opalički, S., 1979: O ariševom moljcu i nekim štetnicima borova prema najnovijim istraživanjima. Š.L. 9-10, s.514    PDF
341 Piškorić, O., 1979: O suvremenoj tehnici pošumljavanja krša.. Š.L. 11-12, s.615    PDF
342 Brinar, M., 1982: O divergentnosti nekih fizioloških osobina različitih provenijencija jele (Abies pectinata DC) na području Jugoslavije. Š.L. 6-8, s.207    PDF
343 Klepac, D., 1982: O luksenburškim šumama u povodu Simpozija IUFRO Grupe S 4.04 za uređivanje šuma od 16. do 20. 05. 1982. (Luksemburg) . .. Š.L. 6-8, s.287    PDF
344 Hruška, B., 1983: O uzrocima odumiranja jele (sa stručnog kolegija u Kelheimu). Š.L. 5-6, s.290    PDF
345 Piškorić, O., 1983: O klijavosti brijestovog i čempresovog sjemena. Š.L. 7-8, s.387    PDF
346 Klepac, D., 1985: O sušenju naših šuma (diskusija u JAZU). Š.L. 1-2, s.61     PDF
347 Lukić, N., 1985: O visinomjeru »SUUNTO«. Š.L. 1-2, s.80     PDF
348 Vukelić, J., 1985: O primjeni fotointerpretacije pri kartiranju šumske vegetacije. Š.L. 5-6, s.235    PDF
349 Glavač, V., Koenies, H. i Prpić, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.429    PDF
350 Kalmeta, R., 1985: O nekim jezičnim nedostacima Zakona o šumama SR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.573    PDF
351 Piškorić, O., 1986: O šumarstvu Novog Zelanda. Š.L. 9-10, s.472    PDF
352 Piškorić, O., 1987: O štetama na alepskom i primorskom boru i smreci u Italiji i na čempresu u Turskoj. Š.L. 5-6, s.283    PDF
353 Prpić, B., 1988: O budućnosti šuma u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101    PDF
354 Matezić, M., 1988: O ZOŠ-u iz lijevog ugla. Š.L. 11-12, s.539    PDF
355 Kramarić, Ž., Iuculano, T., 1989: O strukturi i normalitetu šume bukve i jele (Abieti — Fagetum illyricum Horv. 1938) na primjeru prašume Čorkove uvale. Š.L. 11-12, s.581    PDF
356 Piškorić, O., 1990: O obrazovanosti i uposlenosti visokostručnih stručnjaka na odgovarajućim poslovima. Š.L. 3-5, s.192    PDF
357 , 1990: O šumarstvu u knjizi dr FELETARA »PODRAVINA«. Š.L. 9-10, s.415    PDF
358 Prpić, B., 1992: O vrijednosti općekorisnih funkcija šuma. Š.L. 6-8, s.301    PDF
359 Piškorić, O., 1992: O hrvatskom šumarstvu danas i sutra u VJESNIKU Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 5—6/1992.. Š.L. 9-10, s.475    PDF
360 Bertović, S., 1993: O nekim prirodoznanstvenim i prirodozaštitnim događajima iz Hrvatske prošlosti. Š.L. 9-10, s.432    PDF
361 Čop, B., 1994: O utjecaju šumarstva na poslovanje i razvoj primarne prerade drva. Š.L. 9-10, s.305    pdf
362 Piškorić, O., 1994: O šumama Austrije, Čilea, Francuske i Poljske. Š.L. 9-10, s.311    pdf
363 Starčević, T., 1995: O odabiru oštećenih stabala i sanaciji. Š.L. 3, s.105    PDF
364 Glavač, V. M., 1996: O analizi krvi šumskog drveća. Š.L. 9-10, s.393    pdf
365 Piškorić, O., 1997: O proslavi Hrvatskoga šumarskog društva u časopisu Erdészeti Lapok. Š.L. 9-10, s.553    PDF
366 B. Prpić, 1997: O povezanosti šumarstva i lovstva. Š.L. 11-12, s.577    PDF
367 Prpić, B., Seletković, Z., Tikvić, I., 1997: O utjecaju kanala Dunav - Sava na šumske ekosustave. Š.L. 11-12, s.579    pdf
368 Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, I., 1997: O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mill., pinaceae) u Požeškome gorju. Š.L. 11-12, s.593    pdf
369 Starčević, T., 1998: O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?. Š.L. 3-4, s.165    PDF
370 B. Prpić, 1998: O OSJETLJIVOSTI ŠUME U KRAJOBRAZU HRVATSKOGA JADRANSKOG PRIMORJA. Š.L. 5-6, s.204    PDF
371 Milković,I., 1998: O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?. Š.L. 5-6, s.261    PDF
372 Frković, A., 2000: O zaštiti balkanskog risa. Š.L. 3-4, s.234    PDF
373 B. Prpić, 2001: O POLOŽAJU ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE STRUKE U DRŽAVI HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.472    PDF
374 B. Prpić, 2002: O CILJEVIMA RESTRUKTURIRANJA "HRVATSKIH ŠUMA". Š.L. 1-2, s.1     PDF
375 Frković, A., 2002: O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske. Š.L. 11-12, s.589    pdf
376 urednik, 2003: O hrvatskome nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma. Š.L. 11-12, s.529    PDF
377 Mrvoš, N., 2003: O sušenju jele u Gorskom kotaru i uporabi jelovih trupaca/piljene građe iz sanitarne sječe. Š.L. 11-12, s.624    PDF
378 urednik, 2004: O paneuropskoj ekološkoj mreži u Republici Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101    PDF
379 Oštrić, I., 2004: O vatrenoj stihiji na jadranskom području. Š.L. 5-6, s.328    PDF
380 Ivančević, V., 2004: O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine. Š.L. 7-8, s.479    PDF
381 Kranjčev, R., 2005: O nekim kaćunovicama šumskih staništa Medvednice . Š.L. 1-2, s.84     pdf
382 Frković, Alojzije, 2006: O “našem zecu” iz pera Davora Martića. Š.L. 5-6, s.270    PDF
383 Trinajstić, I., 2007: O problemu međusobnog razlikovanja hrastova Quercus pubescens Willd. i Quercus virgiliana (Ten.) Ten.. Š.L. 1-2, s.57     pdf
384 Jurjević, P., 2007: O kanalu Dunav – Sava sa šumarskoga stajališta . Š.L. 5-6, s.269    PDF
385 Branimir Prpić, 2009: O ODNOSU ŠUMARSTVA I SLUŽBENE ZAŠTITE PRIRODE. Š.L. 3-4, s.120    pdf
386 Skoko, Mladen, 2009: O šumarskom stručnjaku Tomi Bikčeviću i Bikčevićevoj stazi na Medvednici. Š.L. 5-6, s.362    PDF
387 Branimir Prpić, 2009: O ORGANIZACIJSKOM STRUKTURIRANJU HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.. Š.L. 9-10, s.468    pdf
388 Branimir Prpić, 2010: O DOVRŠNOM SIJEKU OPLODNE SJEČE U JEDNODOBNIM ŠUMAMA. Š.L. 1-2, s.2     pdf
389 Grospić,Frane, 2010: O stanju lovstva u Hrvatskoj prije 100 godina. Š.L. 5-6, s.310    PDF
390 Uredništvo, 2011: O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I KONCESIJI. Š.L. 1-2, s.1     pdf
391 Drago Biondić, 2012: O PROJEKTU RAZVOJA MREŽE SLCG&BM. Š.L. 11-12, s.625    PDF
392 Carlos G. ROSSA, Paulo M. FERNANDES, 2018: O UTJECAJU POJEDINIH PARAMETARA LOŽIŠTA IZVEDENIH IZ ROTHERMELOVOG MODELA RAVNOTEŽE TOPLINSKE ENERGIJE NA STOPU ŠIRENJA POŽARA. Š.L. 1-2, s.77     pdf
393 Juraj Medvedović, 2019: O posebnosti ptica. Š.L. 1-2, s.72     PDF


                UNDER CONSTRUCTION