naslov: Nove
1, 1896: Nove knjige. — Lovačka ociena novog Weberovog samokresa. Š.L. 11, s.500    PDF
2, 1899: Nove knjige. Š.L. 2, s.94     PDF
3, 1899: Nove knjige.. Š.L. 9, s.499    PDF
4, 1912: Nove knjige.. Š.L. 6, s.241    PDF
5, 1913: Nove šumarske knjige.. Š.L. 4, s.166    PDF
6, 1914: Nove knjige.. Š.L. 12, s.493    PDF
7, 1915: Nove knjige.. Š.L. 1-2, s.51     PDF
8, 1915: Nove knjige.. Š.L. 5-6, s.153    PDF
9, 1917: Nove knjige.. Š.L. 11-12, s.402    PDF
10, 1923: Nove šumske uprave. Š.L. 2, s.117    PDF
11, 1923: Nove knjige njemačke stručne literature. Š.L. 7, s.446    PDF
12, 1923: Nove knjige domaće stručne literature. Š.L. 10, s.612    PDF
13, 1925: Nove uzanse za trgovinu drveta.. Š.L. 1, s.45     PDF
14***, 1943: Nove norme Savjetodavnog odbora za normalizaciju . Š.L. 7-8, s.237    PDF
15Ing. Vladislav Beltram, 1961: Nove mjere za unapređenje sjemenarstva i rasadničarstva. Š.L. 11-12, s.437    PDF
16Klepac D., 1965: Nove Prirasno-prihodne tablice za smreku. Š.L. 5-6, s.271    PDF
17Halambek, M., 1972: Nove mogućnosti primjene herbicida u rasadnicima četinjača. Š.L. 3-4, s.146    PDF
18Opalički, K., 1981: Nove spoznaje o morfologiji i biologiji jelina moljca igličara Argyresthia fundella F. R. (Lepidoptera: Tineidae). Š.L. 1-2, s.55     PDF
19, 1992: Nove knjige iz EKONOMIKE ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA. Š.L. 1-2, s.76     PDF
20Jurković, M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske. Š.L. 11-12, s.339
21Križanec, R., 2003: Nove inačice vremenskog uređivanja šuma prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 3-4, s.109
22Vera Batanjski, Eva Kabaš, Nevena Kuzmanović, Snežana Vukojičić, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović, 2015: NOVE INVAZIVNE ŠUMSKE ZAJEDNICE POPLAVNIH OSJETLJIVIH STANIŠTA – STUDIJA SLUČAJA IZ RAMSARSKOG PODRUČJA CARSKA BARA (VOJVODINA, SRBIJA). Š.L. 3-4, s.155


                UNDER CONSTRUCTION