naslov: Naredba
1 Živković, kr. odjelni predstojnik, 1877: Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.. Š.L. 2, s.118    PDF
2 Mažuranić Ivan, ban v.r., 1877: Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.. Š.L. 2, s.120    PDF
3 ???, 1878: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade i okružnica kr. ug. ministarstva financija svim kr. katastralnim ravnateljstvom u predmetu razjašnjenja onoga diela naputka za procjenu šuma, koji je pod br. 24163 g. 1877. glede ustanovljenja stojbinske vrstnoće šuma izdan.. Š.L. 2, s.100    PDF
4 , 1883: Naredba visoke vlade proti bezrazložnomu tamanenju divljači. — + Umro. - Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Biesan kurjak. — Reforme u srbskom šumarstvu. — K pošumljenju krša. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Najstariji šumarski zavodi u Europi. — Električna puška. — Šume krajiške investicionalne zaklade. — Mirovinska zaklada činovničtva krajiških imovnih obćinah. — + Umro. — Konačni izpiti na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Važna naredba. — Naši hrastovi. — Nevičimo na kraški puk. — Trgovina sa hrvatskim drvom. — Molba hrvatskim šumarom. — Iskrena rieč šumoposjednikom. — Imenovanja. Š.L. 5, s.255    PDF
5 , 1886: Naredba o šumarskih državnih ispitih.. Š.L. 1, s.5     PDF
6 , 1886: Naredba glede pomladjivanja vlastelinskih šuma.. Š.L. 4, s.183    PDF
7 , 1886: Naredba glede sakupljanja podataka o lovu. — Naredba u pogledu uzčuvanja šuma u bivšoj gornjoj Krajini. — Hrvatski zakon za kras.. Š.L. 6, s.277    PDF
8 , 1887: Naredba glede pobiranja rujevoga lista u primorskih predielih. — Naredba kr županijske oblasti u Požegi na područne kot. oblasti glede držanja pasa. — Da li je politička oblast nadležna razpravljati iz zakupnog ugovora proiztičući šumski kvar? — Sjedište kot. šumara premješteno iz Rume u Irig.. Š.L. 2, s.82     PDF
9 , 1887: Naredba za zemaljske stipendiste i ostale domaće slušatelje šumarstva na visokoj školi za kulturu tla u Beču glede polaganja, teoret. držav. izpita. - Naredba za dozvolu podignuća brklje u Vršicah na cesti Mrzla Vodica - Gerovo.. Š.L. 3, s.133    PDF
10 , 1888: Naredba od 18. travnja 1888. br. 26662. izdana glede zavladalih nepodbština u uživanju paše i drvarije u kraških predielih i glede ograničenja držanja koza. — Odluka kr. zemalj. vlade od 5. velj. 1885. br. 47599 ex 1874. i odluka vis. kr. stola sedmorice u predmetu prekršaja proti ustanovi §. 2 i 32 zakona o lovu.. Š.L. 5, s.220    PDF
11 , 1888: Naredba kralj. županijske oblasti u Zagrebu od 5. lipnja t. g br. 7349.. Š.L. 8, s.364    PDF
12 , 1889: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 1. listopada 1888. broj 35.650 ex 1888.. Š.L. 1, s.35     PDF
13 , 1889: Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 4. svibnja t g. broj 12.166. izdana na kr. župan. oblast u Gospiću glede prepriečenja kriomčarenja sa šumskimi proizvodi na pilanah u obće.. Š.L. 6, s.272    PDF
14 , 1889: Naredba glede predlaganja podnesaka imovnih obćina. — Naredba glede računanja poštarine za odpravke, upravljene na lugarsko osoblje. — Naredba u predmetu sastavljanja poslovnih dnevnika. Š.L. 9-10, s.461    PDF
15 ***, 1890: Naredba vis. kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. prosinca 1889. broj 32299 glede razjašnjenja pravoužitničtva u konkretnim slučajevima. Š.L. 1, s.42     PDF
16 ***, 1890: Naredba zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. studenoga 1890. broj 45.149., upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika područnih imovnih obćina, kako da treba obložiti podneske glede umirovljenja imovno-obćinskih lugara. Š.L. 12, s.574    PDF
17 , 1891: Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 2. ožujka 1891. br. 30.551. ex 1890. u pogledu izpita kandidata za lugarsku, odnosno šumsko-tehničkn pomoćnu službu. — Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21. ožujka 1891. br. 35.236. ex 1890. glede naknade troškova za plienitbu i obskrbu marve, zatečene u nedozvoljenoj paši u šumi. — Okružnica o škodljivosti bagremova crvca (Lecanium robiniarum). Š.L. 4, s.180    PDF
18 , 1891: Naredba kr. zemaljske vlade od 12. ožujka 1891. br. 9.026 o konačnom izpitu na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. — Naredba kr. zem. vlade od 25. ožujka 1891. br. 36.676 ex 1890. glede zaračunanja selitbenih pristojba. Š.L. 5, s.228    PDF
19 , 1891: Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7. srpnja 1891. br. 35.869. ex 1890. glede tumačenja § 60. st. l- i 4. šum. zakona od 3. prosinca 1852. o nadležnosti sudbenih odnosno polit. oblasti kod razpravljanja šumskih kvarova.. Š.L. 9-10, s.454    PDF
20 , 1893: Naredba bana kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 10. lipnja 1893. br. 28.626. o provedbi zakona od 27. travnja 1893. o lovu ga kraljevine Hrvatsku i Slavoniju (Sbornika br. 36. god. 1893.).. Š.L. 8-9, s.341    PDF
21 , 1897: Naredba kr. hrv. slav. dalm. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 27. veljače 18977. br. 73972 ex 1896. glede zamjeničkih pristojbah, pripadajućih šum. pristavima i vježbenicima krajiških imovnih obćinah. — Načelna rješitba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 10. ožujka 1897. br. 46401. ex 1896., kojom se razjašnjuje naredba od 23. srpnja 1896. br. 24461. glede zaračunavanja dnevnicah i kilometrine za šum. činovnike krajiških imovnih obćina za obavljena vanredna službovanja. — Predbilježba prava zaloga na temelju izkazâ izdanih po kr. kot. oblasti o dosudjenih odšteta za šumske štete. Š.L. 4, s.181    PDF
22 , 1898: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 2. listopada 1897. broj 43.328. glede dopitanja mi ovine i pogrebnine udovam kr. šum. vježbenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 13. siečnja 1898. br. 90.991. ex 1897., kojom se temeljem §. 16. zakona o lovu skraćuje za zeceve lovostaja. Š.L. 2, s.73     PDF
23 , 1898: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od 9. kolovoza 1898. broj 33999. glede priprave i zanimanja šumarskih kandidatah, koji se podvrći imadu državnom izpitu za samostalno vođjenje šumskog gospodarenja, za vrieme praktičnog bieniuma, upravljena na sve županijske oblasti i vladine povjerenike, odnosno zamjenike vladinih povjerenikah imovnih obćinah bivše hrv.-slav. vojne krajine. Š.L. 10, s.407    PDF
24 , 1898: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. broj 66.101., kojom se uredjuje šumarska obuka na kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu, — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. br. 66.102., kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 23. studena 1898. br. 43.532. o obdržavanju izpita kandidata za lovačko-nadzornu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Š.L. 11-12, s.453    PDF
25 , 1899: Naredba od 15. studena 1898. br. 53.680. I./1. Š.L. 6, s.326    PDF
26 , 1899: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 31. svibnja 1899. br. 31230. kojom se naredjuje, da se imadu predhvati u drvosječnih osnova posebno voditi i prihodi istih, nepotrošivoj glavnici imovnih obćina u smislu §§. 24. i 27. naputka A) k zakonu od 11. srpnja 1881. svake godine priklopiti. Š.L. 7, s.375    PDF
27 , 1899: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 24. lipnja 1899. br. 29.816., kojom se izdaju propisi odnoseći se na zvanično odielo i opremu kr. nadlugara, namještenih kod političke uprave. Š.L. 9, s.493    PDF
28 , 1900: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 20. studena 1899 br 59.487, kojom se temeljem §. 16. zakona od 27. travnja 1893. o lovu, za područje županije ličko-krbavske skraćuje na zečeve lovostaja. — Rješitba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 14 veljače 1898. broj 8067. tičuća se pravoužitničtva kod krajiških imovnih obćina.. Š.L. 1, s.52     PDF
29 , 1900: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 19. veljače 1900., kojom se propisuje novi obrazac A) i B) po kojem se imaju od sele zaprisizivati činovnici i službenici imovnih obćina u bivšoj Vojnoj Krajini. — Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 12 veljače 1900. br. 78.945. tičuća se imov. obćine otočke. ogulinske, slunjske, I. i II. banske, gradiške, brodske i križevačke (naknadno k naredbi od 24. kolovoza 1899. br. 30.907.).. Š.L. 3, s.179    PDF
30 , 1900: Naredba od 20 ožujka 1900 br. 31.712 ex 1898. kr. hrv.-slav-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, kojom se odredjuje, koji sve činovnici imov. obćina imaju položiti jamčevinu.. Š.L. 5, s.318    PDF
31 , 1900: Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 8. svibnja 1900. br. 32278. upravljena na sve kr. žup. oblasti, kojom se zabranjuje odašiljanje mješovitih povjerenstva u šume obćina i zemlj. zajednica u svrhu obilježenja i procjene prodaji namienjenih stabala i odredjuje jeftiniji postupak u tu svrhu.. Š.L. 6, s.370    PDF
32 , 1900: Naredba kr. hrv. slav. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1900. br. 14.484, o naukovnom i izpitnom redu za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.. Š.L. 11, s.626    PDF
33 , 1901: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21. prosinca 1900. br. 185.122. glede ubiranja tecivarine IV. razr. po gospod. uredima krajiških imovnih obćina od beriva imovno-obćinskih urednika i službenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 26. studenoga 1900. br 59718, glede polaganja službene jamčevine po činovnicima krajiških imovnih obćina. — Naredba kr hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 31. prosinca 1900. broj 28828, glede obredjenja putnih dnevnikah autonomnih zemaljskih činovnikah, kada putuju na trošak imovnih obćina (upravljena na sve kr. žup. oblasti i imovne obćine). Š.L. 2, s.101    PDF
34 , 1901: Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 21. lipnja 1901. br. 52699. kojom se nadopunjuju neke ustanove naredbe od 25. ožujka 1891.. Š.L. 7, s.377    PDF
35 , 1902: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 27. ožujka 1902. br. 22.498 kojom se proglasuje riešitba kr. ug. ministarstva financija od 14. prosinca 190 . br. 85.472 glede biljegovanja gruntovnih izvadaka što ih imovne obćine nabavljaju.. Š.L. 5, s.295    PDF
36 , 1908: Naredba o držanju i paši koza.. Š.L. 3, s.119    PDF
37 , 1911: Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 27. siečnja 1911. br. 61 615 ex 1910. o tamanjenju gusjenica u šumama. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 9. svibnja 1911, broj 19.514, glede pojednostavnjenja postupka kod izdanja dozvola za palenje vapnenica.. Š.L. 6, s.234    PDF
38 , 1911: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 2. lipnja 1911. broj 11 349. o priznanju ravnopravnosti izmedju šumar.-mjernič. tečaja kr ug. rudar, i šumar, visoke škole u Selmeczbanyi i kr. šumarske akademije u Zagrebu — Naredba glede sakupljanja statističkih podataka o pošumljenjima, koja su izvedena na temelju šumsko-gospodarstvenih osnova, izdana je po kr. hrv.-slav.-dalm. zem vladi, odjelu za unut. poslove dne 27. III. 1911. broj 18.539.. Š.L. 7-8, s.307    PDF
39 , 1912: Naredba kr. hrv slav. dalm. zemalj. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 25. listopada 1912. broj 27277—1912. Odbor kluba hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa«.. Š.L. 12, s.489    PDF
40 , 1913: Naredba zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 14. augusta 1913., br. 4826/praes., za izvršivanje zakona od 28. jula 1913. o zaštiti šumskog vlasništva (Gl. zak. br. 96.). (odobrena otpisom c. i kr. zajedničkog ministarstva financija u poslovima Bosne i Hercegovine od 3. augusta 1913., br. 10.140/B. H). Š.L. 12, s.508    PDF
41 , 1922: Naredba Ministarstva Šuma i Ruda br. 2413. Š.L. 3, s.195    PDF
42 , 1922: Naredba o ispitnim propisima za slušače gospodarsko-šumarskog fakulteta. Š.L. 4, s.250    PDF
43 , 1922: Naredba br. 13.054/922 o gospodarenju imovnih općina. Š.L. 6, s.421    PDF
44 , 1922: Naredba br. 12.842 Ministarstva Šuma o upravi privilegovanih velikih šumskih posjeda. Š.L. 11, s.777    PDF
45 , 1923: Naredba Ministarstva šuma i rudnika, kojom se uređuje način i obaveza polaganja ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku službu u Kralj. S H. S.. Š.L. 7, s.459    PDF
46 , 1936: Naredba Kr. Banske uprave u Zagrebu o skraćenju lovostaje na trčke. Š.L. 8, s.458    PDF
47 , 1936: Naredba Kr. Banske uprave u Zagrebu o skraćenju lovostaje na trčke. Š.L. 8, s.458    PDF
48 , 1937: Naredba bana savske banovine kojom se zabranjuje lov sa psima brakircima. Š.L. 1, s.46     PDF
49 , 1939: Naredba Banske uprave u Zagrebu o zabrani bacanja pilovine u ribolovne vode.. Š.L. 7, s.411    PDF
50 , 1940: Naredba bana Hrvatske o djelokrugu Odjela za šumarstvo. Š.L. 1, s.45     PDF
51 ***, 1943: Naredba o promjeni režijskog pravilnika br. 18.000.-38 . Š.L. 10-12, s.324    PDF
52 ***, 1943: Naredba o nadopuni naredbe o paušaliranju putnih troškova državnih službenika. Š.L. 10-12, s.324    PDF
53 , 1944: Naredba o unutarnjem uređenju Ministarstva šumarstva i rudarstva. Š.L. 1-2, s.34     PDF
54 , 1944: Naredba o nadopuni »Uredbe o prinadležnosti u naravi šumarskog stručnog osoblja .«. Š.L. 1-2, s.38     PDF


                UNDER CONSTRUCTION