naslov: Nacrti
1 , 1912: Nacrti novih zakona tičućih se šumarstva u Dalmaciji.. Š.L. 10, s.394    PDF
2 Piše A. Kern, 1913: Nacrti za gradnju šumarija.. Š.L. 2, s.41     PDF


                UNDER CONSTRUCTION