naslov: Morfometrijska
1 Kremer, D., 2004: Morfometrijska istraživanja značajki lista “američkoga jasena” udomaćenog u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 9-10, s.517    pdf
2 Dario Kremer, Ksenija Karlović, Vesna Židovec, 2006: Morfometrijska istraŽivanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.47     pdf


                UNDER CONSTRUCTION