naslov: Memorandum,
1 Piše šum. taksator Dušan Ilijć, 1889: Memorandum, upravljen na kr. velikoga župana županije ličko-krbavske, u pogledu unapredjivanja šuma otočke imovne obćine.. Š.L. 2, s.45     PDF


                UNDER CONSTRUCTION