naslov: Kvalifikacija
1 , 1893: Kvalifikacija gospodarstvenih ureda krajiških imovnih obćina. — O predlaganju blagajničkih dnevnika kod imovnih obćina krajiškog područja. — Pravo na izvršivanje mjerničkih poslova po šumarih. — Službena putovanja kr. žup. nadšumara na račun uredskog paušala.. Š.L. 4, s.160    PDF
2 Dr. Ž. Miletić, 1931: Kvalifikacija drveta.. Š.L. 4, s.178    PDF


                UNDER CONSTRUCTION