naslov: Korelaciona
1 Pranjić A., 1965: Korelaciona analiza između prsnog promjera, promjera krošnje, visine i drvne mase kod nekih tipova jelovih šuma poljskog jasena. Š.L. 1-2, s.58     PDF


                UNDER CONSTRUCTION