naslov: Karakteristike
1 Mutibarić J., 1967: Karakteristike drva bijele vrbe (Salix alba L.). Š.L. 3-4, s.85     PDF
2 Spirovski, J. i Mirčevski, S., 1970: Karakteristike zemljišta u nekim tipovima šuma hrasta kitnjaka u planini Karadžici (Kitka). Š.L. 5-6, s.148    PDF
3 Kalinić, M., 1970: Karakteristike tala bukovih i hrastovih sastojina Psunja. Š.L. 11-12, s.391    PDF
4 Z. Pavletić et al., 1974: Karakteristike ekosistema drenažnih protočnih voda u Memorijalnom parku Petrova Gora i njihova biologijska valorizacija. Š.L. 5-6, s.202    PDF
5 Kulušić, B., 1990: Karakteristike šumskih terena kao indikatori izbora tehnologije privlačenja drveta. Š.L. 11-12, s.463    PDF


                UNDER CONSTRUCTION