naslov: Kada
1 , 1887: Kada smije lugar kao prijavitelj šumskoga kvara prigodom razprave odnosno proglašenja osude najaviti utok. — Okružnica u predmetu naknade šumskih šteta za slučaj smrti okrivljenika. — Župnici smiju u ime lukna dobivena ogrievna drva prodati. — Odšteta za službena putovanja činovnika imovnih "obćina. — Stega za gradnje pila. . 39—41 Sa drvarskog tržišta: Prodaja hrastova u šumah kr. šumarsk. ravnateljstva u Zagrebu. — Prodaja hrastova kod križevačke imovne obćine. — Uspjeh dražbe drva kod kr. nadšum. ureda u Vinkovcih. — Dražba drva kod otočke imovne obćine. — Šta stoji prevoz naših drva do Francezke. — Po što se prodaje u Francezkoj 1000 dužica. — Uvoz hrastovih dužica u Francezku. — Družtvo za eksploataciju šuma u Budapešti. — Rezultati prošlogodišnje prodaje državnih guma u Francezkoj. — Dražba hrastova u Osieku i Požegi.. Š.L. 1, s.41     PDF
2 , 1899: Kada i kako su iztisnuli hrvatski radnici radnike-dužićare Francuze iz naših šuma. — Hrvatski dužićari u Španiji. — Bavarski radnici u naših šumah. — Jelen u Preseki kraj Križevaca. — Još nešto o Ivanu pl. Ehren-werthu. — Uprava carskih ruskih obiteljskih dobara. — Šumarska visoka škola u združenih državah sjeverne Amerike.. Š.L. 2, s.98     PDF
3 Ing. O. Piškorić, 1947: Kada će biti otvorena ognjišta zamijenjena zatvorenima. Š.L. 10-11, s.345    PDF


                UNDER CONSTRUCTION