naslov: K
1 piše D. Nanicini, 1881: K pošumljenju Krasa. Š.L. 3, s.140    PDF
2 piše Ljudevit Stein, ravnatelj pakračke gospoštije., 1882: K šumskim požarom pakračke podžupanije,. Š.L. 3, s.138    PDF
3 od A. Danhelovsky-a, 1882: K riešenju pitanja o čistom prihodu šuma. Š.L. 4, s.182    PDF
4 po Neumannu, 1882: K spoznavanju šumarskih odnošaja u Bosni. Š.L. 4, s.185    PDF
5 ???, 1883: K pitanju internacionalne obrane šuma.. Š.L. 2, s.74     PDF
6 Napisao Antun Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik. Preveo J. K., 1884: K pitanju, koja se dobitna mjera i t. d.. Š.L. 1, s.5     PDF
7 Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik, 1884: K pitanju uredjenja šumarskoga gospodarstva naših obćinskih šuma.. Š.L. 3, s.114    PDF
8 , 1884: K obćinsko-šumskoj upravi starog provincijala.. Š.L. 3, s.134    PDF
9 , 1884: K 25-godišnjici službovanja kr. šum. nadzor, kr. Mije Vrbanića. Š.L. 4, s.174    PDF
10 Piše M. Starčević, šumar, 1884: K preustroju uprave imovnih obćina.. Š.L. 4, s.205    PDF
11 , 1884: K nauci o prirastu i prirastnom postotku.. Š.L. 6, s.321    PDF
12 Piše Ante Benaković, kr. umir. nadšumar, 1885: K pitanju šumskih uzgoja u Posavju.. Š.L. 1, s.3     PDF
13 Piše Gustav Pausa, nadšumar, 1885: K pitanju umirovljenja naših lugara.. Š.L. 1, s.8     PDF
14 , 1885: K pitanju šumarske obuke. I.. Š.L. 3, s.101    PDF
15 , 1885: K pitanju naobrazbe pomoćnog i čuvarskog osoblja.. Š.L. 6, s.245    PDF
16 , 1885: K pitanju zakona o uredjenju ribarstva. Š.L. 6, s.256    PDF
17 Razpravlja Tomo Bogoević, protustavnik., 1885: K pitanju oskudice drva i pošumljenja šumskih plešina, po šuma imovnih obćina.. Š.L. 7-8, s.324    PDF
18 , 1885: K upoznanju šumarstva u Srbiji.. Š.L. 7-8, s.329    PDF
19 Piše A. Tomić, c. kr. umir. šumarnik, 1885: K pitanju uzčuvanja šuma po kraških strana.. Š.L. 9, s.353    PDF
20 Priobćuje J. Kozarac, kr. šumar, 1885: K nauci o uzgoju šuma.. Š.L. 9, s.376    PDF
21 , 1885: K predstavki u pogledu zemalj. kult. viećnika. — Okružnica i naredba tičuća se šumarstva. — Sa šumarskog zavoda u Križevcih. — Mirovinska zaklada lugarskog osoblja brodske imovne obćine. — Šumske prodaje. — O našoj trgovini šiškami. — Bukov trud, kao šumski nuzužitak. — Produkcija kestenja i oraha u Slavoniji. — Tvornica uvijena pokućtva na Vratih. — Škole za drvorezbarstvo i košaračtvo. — Prijateljem lova. — Lov na tetriebove. — Smjeli čin. — Plodorod i sjetve. — Šumski požar. — Fosilni hrast. — Pitanja za pismeni konačni izpit na zavodu križevačkom. — Hrvatsko družtvo naravoslovaca. — Predlozi Dragutina Hirca o ošumljenju bakarske okolice. (Nastavak). — Orahovi furniri. — Riedki pojav. — Šumarstvo na zemaljskoj izložbi u Cjelovcu. — Žestika (tatarski javor, acer tataricum). — K statistiki hrvatskog šumarskog družtva. — Naše imovne obćine. — Iz Srbije. — Šumarski koledar za mjesec rujan. — Imenovanja i odlikovanja.. Š.L. 9, s.390    PDF
22 Razpravlja Josip Kozarac, kr. šumar, 1886: K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.. Š.L. 2, s.50     PDF
23 Razpravlja J. Zezuljku, kr. šumar, 1886: K nacrtu osnove novog šumskog zakona.. Š.L. 2, s.61     PDF
24 , 1886: K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke u g. 1885. — Šumske štete križevačke imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta II. banske imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta u šumah ogulinske imovne obćine. — Izkaz šumskih šteta u šumah petrovaradinske imovne obćine.. Š.L. 3, s.142    PDF
25 , 1886: K statistiki lova u Hrvatskoj. — K statistiki lova u Bosnoj. — Uvoz divljačine u Francezku. — Gojenje raka.. Š.L. 5, s.235    PDF
26 Odgovor J. Kozarca na ocjenu „zašto fraxinus excelsior" strašilo?, 1886: K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.. Š.L. 6, s.241    PDF
27 , 1886: K pitanju naobrazbe pomoćnoga i čuvarskoga osoblja.. Š.L. 6, s.263    PDF
28 Piše Ante Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik, 1886: K poglavju potrajnoga uživanja šuma.. Š.L. 7, s.289    PDF
29 , 1886: K statistiki šumskih prekršaja u području kr. podžupanija osiečkoj i požežkoj g. 1885.. Š.L. 8-9, s.406    PDF
30 , 1886: K pitanju prostorija šumarskoga družtva. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Šumarski državni izpiti u Ljubljani. — Prodaja žirovine i pašarine u gradiških državnih šumah. — Orijaška gljiva. — I opet ubijen lugar. — Glavna skupština magjarskoga šumarskoga družtva. — Podzemni požar šume. — Nova odlika raka u Bosnoj. — Šumski požari u sjevero-amerikanskih sjedinjenih državah. — Stare topole. — Hranivost divljačine. — Grorivost raznih vrstih goriva.. Š.L. 12, s.549    PDF
31 Crpi R. Fischbach., 1887: K pitanju o nauci za uredjenje šumskih prihoda.. Š.L. 2, s.52     PDF
32 , 1893: K preustrojstvu šumarske nastave.. Š.L. 5, s.191    PDF
33 , 1894: K organizaciji šumarske službe. Š.L. 2-3, s.85     PDF
34 M. Gj., 1894: K najnovijoj reformi šumarskih izpita u Cislajtaniji.. Š.L. 8, s.351    PDF
35 , 1898: K tumačenju njekih ustanova šumskoga zakona i zakona od 26. ožujka 1894. — Mačka uhvatila zečića .. Š.L. 5, s.199    PDF
36 Piše Josip Sacher, vlastel. nadšumar, 1902: K procjeni vriednosti hrastovih sječina.. Š.L. 6, s.324    PDF
37 Priobćuje vlastelinski nadšumar Stjepan pl. Hankonyi, 1902: K poznavanju sječivih hrastovih šuma slavonske Podravine.. Š.L. 6, s.331    PDF
38 - a. -, 1907: K pitanja šumarske visoke škole u Hrvatskoj. Š.L. 3, s.81     PDF
39 Dr Oton Kučera, 1907: K pitanja šumarske visoke škole u Hrvatskoj. Š.L. 3, s.97     PDF
40 , 1910: K tumačenju zakona od 8. januara 1876. o plaćanju prireza po imovnim općinama te § 9. zakona od 21. juna 1895. ob ustroju gradskih općina u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Kuća, opredieljena za bilježnički stari, za koju upravna općina ne plaća najamnine, imade se uvrstiti u pravoužitni kataster krajiške imovne općine tako, da upravnoj općini pripada samo gradjevno drvo za uzdržavanje njeno. — Odmjerenje 20% školskog nameta imovnim općinama u području bivše vojne Krajine.. Š.L. 5, s.196    PDF
41 , 1912: K pitanju šum. terminologije - Dopis G. Petroffa, šefa sekcije za uredjenje šuma i urednik »Gorskog Pregleda«.. Š.L. 3, s.117    PDF
42 Piše Dr. Petračić, 1913: K dvadesetpetgodišnjici pošumljenja krasa u posestrimi Kranjskoj.. Š.L. 5, s.188    PDF
43 Napisao dr. A. Levaković, 1920: K članku „Moja tetivnica".. Š.L. 1-3, s.9     PDF
44 Piše Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik 1. r. u m., 1920: K tetivnici g. šumarnika Hajeka.. Š.L. 4-6, s.108    PDF
45 Napisao prof. Dr. A.Levaković., 1920: K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.. Š.L. 8, s.179    PDF
46 Šivic, 1922: K osnutku okvir. drž. lovskega zakona. Š.L. 5, s.332    PDF
47 Ing. Anton Šivic (Ljubljana), 1923: K organizaciji oblastev za agrarne operacije in za agrarno reformo. Š.L. 2, s.96     PDF
48 Ing. S. Omanović, 1929: K pitanju uređivanju ispaša u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 5, s.210    PDF
49 Nikola Šalajev, 1935: K zapisniku konferencije u Skoplju.. Š.L. 4, s.156    PDF
50 Ing. O. Piškorić, 1939: K pitanju pojave reljefnih krstova i pojave Picea excelsa var. viminalis.. Š.L. 2, s.94     PDF
51 I. H-t, 1943: K izdanju Hrvatskih normi za neobrađeno drvo.. Š.L. 4, s.121    PDF
52 Dr. A. Petračić, 1945: K šezdeset-godišnjici Prof. Dr. Ante Levakovića.. Š.L. 1-12, s.71     PDF
53 A. F. Nikiforov (preveo Ing. R. Benić), 1947: K pitanju o ekonomičnoj efektivnosti organizaciono-tehničkih mjera. Š.L. 12, s.375    PDF
54 , 1977: K prikazu knjige »ŠUMARSKA DEDROLOGIJA« J. Hermana.. Š.L. 1-2, s.111    PDF


                UNDER CONSTRUCTION