naslov: Izpiti
1 , 1887: Izpiti za lugare i pomoćno šum. tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Belovar. — Izpiti za lugare i pomoćno šumsko - tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Ogulin. — Opažaji tečajem cvatnje šumskog drveća. — Permeabitität staničnih opna. — Žirovina. — Pitanje o pravu Dalmatinaca na pašnjake u Lici. — Prodaja hrastovih stabala u urbarialnih šumah. — Dražba hrastovih stabala. — Zakup. — Velika prodaja stabala kod investicionalne zaklade. — Obnova zastupstva imovnih obćina. — Šumski požari. — Prodaja jelovih stabala. — Zaključni račun hrv.-slav. šumarskoga družtva za god. 1886. — Proračun o potrebi i pokriću hrvat.-slav. šumarskoga družtva za upravnu god nu 1888. — Stanje družtvene blagajne. — Opomena.. Š.L. 10, s.437    PDF


                UNDER CONSTRUCTION