naslov: FORSTARCHIV,
1 Ing. M. Anić, 1935: Forstarchiv, 1933. Hft 8—24.. Š.L. 1, s.29     PDF
2 Z. Kalafadžić, 1976: Forstarchiv, 1975.. Š.L. 5-6, s.279    PDF
3 Z. Kalafadžić, 1978: FORSTARCHIV, 1976, 1977.. Š.L. 4-5, s.198    PDF


                UNDER CONSTRUCTION