naslov: Dubina
1 I. Dekanić, 1969: Dubina podzemne vode i tlo kao važni edafski činioci uspijevanja nekih evroameričkh topola na aluviju Save i Kupe kod Siska. Š.L. 11-12, s.363    PDF


                UNDER CONSTRUCTION