naslov: Drvna
1 Dr. A. Ugrenović, 1948: Drvna industrija i šumarstvo. Š.L. 5-6, s.145    PDF
2 R. Benić, 1949: Drvna privreda i drvna industrija Francuske. Š.L. 6-7, s.247    PDF
3 Frančišković ing. Stjepan, 1955: Drvna industrija u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.491    PDF
4 Plavšić M., 1965: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog jasena. Š.L. 1-2, s.17     PDF
5 Plavšić M., 1967: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata Ehrh.). Š.L. 9-10, s.349    PDF
6 B. B., 1973: Drvna industrija, 23:1—12, 1972, Zagreb. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja. Š.L. 5-6, s.242    PDF
7 O. Piškorić, 1977: DRVNA INDUSTRIJA, god. 1976.. Š.L. 10-12, s.540    PDF
8 Tomičić, V., 1987: Drvna industrija od 1945. godine do danas. Š.L. 7-9, s.517    PDF
9 Topić,V., L. Butorac, G. Jelić, 2011: Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca. Š.L. 13, s.182    pdf


                UNDER CONSTRUCTION