naslov: Dinamika
1 Ing. St. Flögl, 1942: Dinamika šumske željeznice. Š.L. 8-9, s.225    PDF
2 Ing. St. Flögl, 1942: Dinamika koturače. Š.L. 10-12, s.289    PDF
3 Milas ing. Branko, 1954: Dinamika gospodarenja prebornim šumama. Š.L. 4, s.182    PDF
4 Piškorić O., 1963: Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine. Š.L. 3-4, s.122    PDF
5 Hren V., 1968: Dinamika horizontalnog širenja krošanja bukve i jele u nekim zajednicama zapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.189    PDF
6 Hren, V., 1980: Dinamika horizontalnog širenja krošanja nekih važnijih vrsta drveća Sjeverne Hrvatske. Š.L. 11-12, s.455    PDF
7 Kraljić, B., 1983: Dinamika odnosa ostvarenog ukupnog prihoda, odnosno ostvarenog dohotka, i maksimalno mogućih osobnih dohodaka. Š.L. 9-10, s.413    PDF
8 Piškorić, O., 1989: Dinamika šumskog fonda NR Bugarske 1960—1985.. Š.L. 1-2, s.87     PDF
9 Heski, T., 1990: Dinamika sušenja jelovih stabala u Gorskom kotaru i posljedice na poslovanje. Š.L. 6-8, s.289    PDF
10 Klepac, D., 1995: Dinamika kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskog kotara tijekom 40 godina (1950—1990.). Š.L. 11-12, s.359    pdf
11 Gubka, K., 2000: Dinamika razvoja mladih sastojina hrasta kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije šuma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovačkoj. Š.L. 9-10, s.495    pdf
12 Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N., 2004: Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu. Š.L. 5-6, s.269    pdf
13 Margaletić, J., 2004: Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.599    pdf
14 Mešić, A., T. Gotlin Čuljak, T.Miličević, 2010: Dinamika populacije invazivne vrste Cameraria ohridella Deschka et Dimić (Lepidoptera: Gracilariidae) u središnjoj Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.387    pdf
15 Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić, 2011: Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije. Š.L. 13, s.59     pdf
16 Dubravac,T., S. Dekanić,V. Roth, 2011: Dinamika oštećenosti i struktura krošanja stabala hrasta lužnjaka u šumskim zajednicama na gredi i u nizi – rezultati motrenja na trajnim pokusnim plohama. Š.L. 13, s.74     pdf
17 Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić, 2011: Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima. Š.L. 13, s.169    pdf


                UNDER CONSTRUCTION