naslov: Bavarska
1 , 1911: Bavarska šumarska akademija u Aschaffen burgu. — C. kr. visoka škola za kulturu tla u Beču — Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Šumski požari u šumama ogulinske imovne općine u godini 1909. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji — Osnivanje šumskog i livadnog pojasa oko grada Berlina. — Prisilno pošumljenje. — Gradnja žičare u Slavoniji. — VI kongres međun. saveza šumskih pokusnih postaja. — Glavna skupština ugar. zem. šum. društva.. Š.L. 2, s.74     PDF


                UNDER CONSTRUCTION