naslov: Analiza
1 Nikola Neidhardt [Zagreb], 1926: Analiza stabla. Š.L. 1, s.6     PDF
2 Ing. Jovan Stanimirović, 1935: Analiza troškova za radove u šumama.. Š.L. 6, s.271    PDF
3 Vlahović M., 1963: Analiza šumskih požara na području kotara Pula. Š.L. 1-2, s.43     PDF
4 Jung F., 1964: Analiza rada kopača panjeva »Caterpillar D-8« kod izvedbe zemljanih radova kroz šumska područja gornjeg Posavlja i usporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine.. Š.L. 5-6, s.165    PDF
5 S. Bojanin, 1971: Analiza rada zglobnih traktora kod izvlačenja debala. Š.L. 7-8, s.231    PDF
6 A. Pranjić, V. Hitrec, 1976: Analiza stabla na elektronskom računaru. Š.L. 5-6, s.198    PDF
7 Ranogajec, B., 1981: Analiza povreda na radu u šumarstvu. Š.L. 3-4, s.155    PDF
8 Ranogajec, B., 1983: Analiza oštećenja sluha šumskih radnika pri sječi i izradi drva motornom pilom u SŠGO »Slavonska šuma«. Š.L. 1-2, s.61     PDF
9 Ranogajec, B., 1985: Analiza povreda na radu u SŠGO »Slavonska šuma« od 1980. do 1983. godine. Š.L. 1-2, s.27     PDF
10 Krnjak, T., 1985: Analiza dosadašnjeg razvoja i razvojne mogućnosti šumsko-drvnog kompleksa u razdoblju od 1986. do 1990. godine. Š.L. 7-8, s.295    PDF
11 Kostadinov, S., 1990: Analiza poplavnog talasa Prisjanske reke kod Pirota na dan 26. 06. 1988. g.. Š.L. 3-5, s.159    PDF
12 Grubešić, M., Njakara, B., Tomljanjović, J., 1995: Analiza trofeja muflona odstrijeljenih na poluotoku Pelješcu. Š.L. 9-10, s.305    pdf
13 Pintarić, K., 1997: Analiza strukture i kvalitete prirodnog mladika crnog bora. Š.L. 5-6, s.215    pdf
14 Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K., 1999: Analiza uspijevanja 5 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u pokusu Batalovo brdo. Š.L. 9-10, s.423    pdf
15 Pintarić, K., 1999: Analiza strukture i kvaliteta prirodnog koljika crnoga bora. Š.L. 11-12, s.533    pdf
16 Dundović, J., 2000: Analiza poslovanja “Hrvatskih Šuma”, p.o. Zagreb. Š.L. 1-2, s.72     PDF
17 Pintarić, K., 2000: Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.627    pdf
18 Ballian, D., 2000: Analiza rasta klijanaca obične jele (Abies alba Mill.) različitih populacija putem Half-sib potomstva. Š.L. 11-12, s.649    pdf
19 Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D., 2002: Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije. Š.L. 7-8, s.361    pdf
20 Križanec, R., 2004: Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 1-2, s.21     pdf
21 Pilaš, I., Seletković, A., 2004: Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata. Š.L. 7-8, s.363    pdf
22 Vodolšak, M., D. Križaj, 2005: Analiza financijskih pokazatelja pri korištenju prava lova u “nekomercijalnom” lovištu. Š.L. 9-10, s.505    pdf
23 Degmečić, D., V. Jumić, 2007: Analiza morfometrijskih karakteristika rogovlja i neto tjelesne težine kod mužjaka jelena običnog (Cervus elaphus, L. 1758) na području državnog lovišta XIV/9 Podunavlje – Podravlje od 2001. do 2006. godine. Š.L. 7-8, s.333    pdf
24 Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539    pdf
25 Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian, 2008: Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva. Š.L. 7-8, s.337    pdf
26 Rosavec, R., D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, Ž. Španjol, K. Biljaković, M. Ožura, N. Marković, D. Bognolo, 2009: Analiza raspodjele površina zahvaćenih šumskim požarom na otocima Braču, Korčuli i Rabu. Š.L. 5-6, s.301    pdf
27 Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241    pdf
28 Sindičić, M., D. Zec, Đ. Huber, 2011: Analiza šteta od smeđih medvjeda u Hrvatskoj u razdoblju od 2004. do 2009. godine. Š.L. 1-2, s.63     pdf
29 Hodić,I., Z. Jurušić, 2011: Analiza primarne otvorenosti šuma kojima gospodare HŠd.o.o. Zagreb kao podloga za kreiranje buduće politike izgradnje šumskih cesta. Š.L. 9-10, s.487    pdf
30 Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER, 2012: ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA. Š.L. 11-12, s.579    pdf
31 Magda Sindičić, Tomislav Gomerčić, Primož Polanc, Miha Krofel, Vedran Slijepčević, Nina Gembarovski, Martina Đurčević, Đuro Huber, 2013: ANALIZA RODOSLOVLJA DINARSKE POPULACIJE RISA (Lynx lynx). Š.L. 1-2, s.43     pdf
32 Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137    pdf
33 Vesna KRPINA, 2015: ANALIZA ODNOSA IZMEĐU POSJETITELJA I ZAŠTIĆENIH PODRUČJA PRIRODE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI. Š.L. 11-12, s.535    pdf
34 Kristijan TOMLJANOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Maja MALNAR, Marijan GRUBEŠIĆ, 2016: ANALIZA POGREŠAKA LOVACA KOD PROCJENE UDALJENOSTI CILJA. Š.L. 7-8, s.339    pdf
35 Silvija Šiljeg, Ivan Marić, Gojko Nikolić , Ante Šiljeg, 2018: Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Zadar, Hrvatska. Š.L. 9-10, s.487    pdf
36 Dalibor Ballian, Emir Lizdo, Faruk Bogunić, 2019: Analiza diferenciranosti rasta i fenologije provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija kod Kupresa (Bosna i Hercegovina). Š.L. 1-2, s.25     pdf


                UNDER CONSTRUCTION