ključ: jednodobne sastojine
1 Šalek-Grginčić, J., 2000: Uređivanje privatnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na području Uprave šuma Karlovac. Š.L. 3-4, s.123    pdf


                UNDER CONSTRUCTION