ključ: jednodobne regularne sastojine
1 Zelić, J., 2003: Problematika gospodarenja prebornim sastojinama bukve i jele (Abieti – Fagetum pannonicum Rauš 1969) na Papuku. Š.L. 1-2, s.11     pdf


                UNDER CONSTRUCTION