ključ: forest management planning
1 Kutnar,L., D. Matijašić, R. Pisek, 2011: Status zaštite i potencijalne ugroženosti šumskih staništa na području ekološke mreže Natura 2000 u Sloveniji. Š.L. 5-6, s.215    pdf
2 Čavlović,J., K. Teslak, A. Seletković, 2011: Primjena i usporedba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice “Josip Kozarac”. Š.L. 9-10, s.423    pdf
3 Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović, 2018: Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima. Š.L. 9-10, s.459    pdf


                UNDER CONSTRUCTION