ključ: floodplain forests
1 Mayer, Ž., Ž. Hećimović, 2008: Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.). Š.L. 1-2, s.43     pdf


                UNDER CONSTRUCTION