ključ: fitoremedijacija
1 Andrej Pilipović, Saša Orlović, Nataša Nikolić, Milan Borišev, Borivoj Krstić, Srđan Rončević, 2012: Rast i fiziološki parametri kao markeri pri selekciji klonova topola za fitoremedijaciju nafte. Š.L. 5-6, s.273    pdf
2 Branislav Trudić, Marko Kebert, M. Boris Popović, Dubravka Štajner, Saša Orlović, Vladislava Galović, Andrej Pilipović, 2013: UTJECAJ ONEČIŠĆENOSTI TLA TEŠKIM METALIMA NA KLONOVE TOPOLA IZ SRBIJE. Š.L. 5-6, s.287    pdf
3 Tamara Jakovljević, Ivana Radojčić Redovniković, Marina Cvjetko, Ivana Bukovac, Marija Sedak, Maja Đokić, Nina Bilandžić, 2015: POTENCIJAL JABLANA (Populus nigra var. italica) U FITOREMEDIJACIJI KADMIJA. Š.L. 5-6, s.223    pdf


                UNDER CONSTRUCTION