ključ: fenologija
1 Kremer, D., 2001: Fenološka zapažanja cvatnje nekih drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.475    pdf
2 Kremer, D., 2002: Cvjetanje nekih drvenastih vrsta tijekom zime u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 5-6, s.273    pdf
3 Kremer, D., 2002: Fenologija kasnoproljetnog cvjetanja nekih drvenastih vrsta u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.489    pdf
4 Ljiljana Šestan, 2012: Simulacijski model utjecaja temperature zraka na lisne fenofaze hrasta medunca na otoku Pagu. Š.L. 5-6, s.253    pdf
5 Dalibor BALLIAN, Benjamin JUKIĆ, Besim BALIĆ, Davorin KAJBA, Georg von WÜEHLISCH, 2015: FENOLOŠKA VARIJABILNOST OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U MEĐUNARODNOM POKUSU PROVENIJENCIJA. Š.L. 11-12, s.521    pdf
6 Ivan ANDRIĆ, Davorin KAJBA, 2017: UTJECAJ KLIMATOLOŠKIH PARAMETARA NA POČETAK OTVARANJA PUPOVA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.7     pdf


                UNDER CONSTRUCTION