ključ: edafski uvjeti
1 Zelić, J., 1998: Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup). Š.L. 7-8, s.339    pdf


                UNDER CONSTRUCTION