ključ: drvna zaliha
1 Meštrović, Š., 1997: Kretanje drvnih zaliha i prirasta u park-šumi Marjan. Š.L. 1-2, s.13     pdf
2 Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J., 1998: Šume medvednice jučer - danas - sutra. Š.L. 7-8, s.315    pdf
3 Šalek-Grginčić, J., 2000: Uređivanje privatnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na području Uprave šuma Karlovac. Š.L. 3-4, s.123    pdf
4 Božić, M., 2000: Kolika je stvarna zaliha jele u našim šumama?. Š.L. 3-4, s.185    pdf
5 Božić, M., Čavlović, J., 2001: Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama. Š.L. 1-2, s.9     pdf
6 Sabadi, R., 2001: Pregled francuskog pilanarstva. Š.L. 5-6, s.273    pdf
7 Klepac, Dušan, 2004: Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama. Š.L. 7-8, s.445    PDF
8 Rubin, G., 2004: Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup. Š.L. 11-12, s.679    pdf
9 Kapec, D., 2006: Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”. Š.L. 9-10, s.425    pdf


                UNDER CONSTRUCTION