ključ: current cutting edges value associations
1 Zelić, Juraj, 2006: Prilog izračunavanju vrijednosti drva na panju (šumska taksa) jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka. Š.L. 3-4, s.113    pdf


                UNDER CONSTRUCTION