ključ: crna topola
1 Andrašev,S., M. Bobinac, S. Orlović, 2009: Modeli debljinske strukture selekcionisanih klonova crne topole sekcije aigeiros (duby) dobijeni Weibull-ovom distribucijom. Š.L. 11-12, s.589    pdf
2 Pekeč, S., B. Vrbek, S. Orlović, B. Kovačević, 2011: Proizvodni potencijal crne topole (Sekcija Aigeiros Duby) na eugleju. Š.L. 1-2, s.29     pdf
3 Dijana Čortan,Bojan Tubić, Mirjana Šijačić-Nikolić, Dragan Borota, 2015: MORFOLOŠKA VARIJABILNOST LISTOVA CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) NA PODRUČJU VOJVODINE, SRBIJA. Š.L. 5-6, s.245    pdf


                UNDER CONSTRUCTION