ključ: common ash
1 Marjana Westergren, Kristjan Jarni, Robert Brus, Hojka Kraigher, 2012: Prijedlozi za upotrebu šumskog reprodukcijskog materijala običnog jasena (Fraxinus excelsior L.) u Sloveniji na bazi analize jezgrinih mikrosatelita. Š.L. 5-6, s.263    pdf
2 Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ, 2012: Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.). Š.L. 9-10, s.461    pdf


                UNDER CONSTRUCTION