ključ: changes
1 Starčević, M., 2000: Utjecaj hidromelioracija na šumsku vegetaciju Varoškog Luga. Š.L. 1-2, s.15     pdf
2 Starčević, M., 2003: Utjecaj oborinske, poplavne i podzemne vode na razvoj sastojina šumskog kompleksa “Česma”. Š.L. 11-12, s.561    pdf


                UNDER CONSTRUCTION